อัตราค่าสมาชิกตลอดหลักสูตรการศึกษา

ประเภทสมาชิก TCDC
เฉพาะนักศึกษา
สมาชิกพรีเมียม
(บาท / คน)
สมาชิกแพลตินัม
(บาท / คน)
เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่ เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่
 

อัตราปกติ

อัตรา
สนับสนุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
อัตราปกติ อัตรา
สนับสนุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร
1) ค่าสมาชิกรายปี 600   3,000  
2) ค่าสมาชิก
ตลอดหลักสูตร
การศึกษา
2,400
(600 x คณะวิชา 4 ปี)
900 12,000
(3000 x คณะวิชา 4 ปี)
4,500
3,000
(600 x คณะวิชา 5 ปี)
900 15,000
(3000 x คณะวิชา 5 ปี)
4,500

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข

  1. การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องแสดงเอกสารตามรายละเอียดเกี่ยวกับ "หลักฐานการสมัคร ข้อ 2) นักเรียน นักศึกษา"
  2. อัตราค่าสมาชิกนี้ให้สิทธิเฉพาะนักศึกษาชาวไทย ชั้นปีการศึกษาที่ 1 (1คน / 1สิทธิ)
  3. อัตราค่าสมาชิกนี้ให้สิทธิกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกคณะวิชา (ไม่เกิน 5 ปี) ในหลักสูตรที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  4. อัตราค่าสมาชิกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม