อัตราค่าสมาชิก TCDC 1 ปี

ประเภทสมาชิก สมาชิกพรีเมียม สมาชิกซิลเวอร์ สมาชิกแพลตินัม* (ได้สิทธิเข้าใช้ Material ConneXion®Bangkok)
เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่
รายบุคคล บาท / คน บาท / คน บาท / คน
นักเรียน นักศึกษา 300 600 - 3,000
เจ้าหน้าที่รัฐ ครู อาจารย์ และผู้สูงอายุ 300 600 3,000 8,000
ประชาชนทั่วไป 600 1,200 3,000 8,000
ชาวต่างประเทศ 1,800 3,600 7,000 14,400
กลุ่ม 4-9 คน
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้สูงอายุ 255 510 - -
ประชาชนทั่วไป 510 1,020 2,550 6,800
ชาวต่างชาติ 1,530 3,060 5,950 12,240
กลุ่ม 4-9 คน
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้สูงอายุ 255 450 - -
ประชาชนทั่วไป 450 900 2,550 6,000
ชาวต่างชาติ 1,350 2,700 5,250 10,800

*สมาชิกแพลตินัมออนไลน์ อัตรา 6,000 บาท / คน / ปี สามารถใช้บริการฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Online Database เท่านั้น

*สมาชิกแพลตินัม นักเรียน นักศึกษา ชาวต่างประเทศที่ไม่ได้กำลังศึกษาในประเทศไทย อัตรา 4,500 บาท / คน / ปี สามารถใช้บริการ Material ConneXion® ทุกสาขาทั่วโลก

**เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

ประเภทสมาชิก สมาชิกพรีเมียม สมาชิกซิลเวอร์ สมาชิกแพลตินัม* (ได้สิทธิเข้าใช้ Material ConneXion®Bangkok)
เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่
อัตราค่าสมาชิก TCDC 2 ปี
รับส่วนลด 25% พร้อมของสมนาคุณ (มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่ Info Guru Counter) / / / /
อัตราค่าสมาชิก TCDC ตลอดหลักสูตรการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ 1 สัญชาติไทย - 900 - 4,500

เงื่อนไข

  1. ให้สิทธิเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย ชั้นปีการศึกษาที่ 1 (1 คน / 1 สิทธิ)
  2. สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกคณะวิชา (ไม่เกิน 5 ปี) ในหลักสูตรที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. อัตรานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม