ขอต้อนรับ SMEs สู่โลกแห่งไอเดียและโอกาสทางธุรกิจ ขยายเวลาสมัครถึงธันวาคมนี้


Premium
บาท / คน
Silver
บาท / คน
Platinum
บาท / คน
กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ - เชียงใหม่
ค่าสมาชิก 1 ปี 1,200 3,000 8,000
ค่าสมาชิก 2 ปี 1,200 x 2 ปี = 2,400 3,000 x 2 ปี = 6,000 8,000 x 2 ปี = 16,000
1,800 4,500 12,000
ค่าสมาชิก 5 ปี
สำหรับผู้ประกอบการ
1,200 x 5 ปี = 6,000 3,000 x 5 ปี = 15,000 8,000 x 5 ปี = 40,000
2,000 5,500 16,500

รายละเอียด

 1. แสดงสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2556
 2. แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน* ไม่เกิน 5 ล้านบาท ประกอบการมาแล้วไม่เกิน 10 ปี และไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
  หรือ สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
  หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล
  หรือ แสดงหลักฐานการชำระภาษี
 3. ให้สิทธิ์เฉพาะประชาชนทั่วไป หมายถึง ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการถาวรหรือมีใบอนุญาตทำงานพร้อมหลักฐานการเสียภาษีในประเทศไทย
 4. ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ใน TCDCCONNECT Directory เพื่อโอกาสในการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ที่ tcdcconnect.com โดยเฉพาะสมาชิกแพลตินัมแบบ 5 ปี เพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและผลงานของท่าน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของ TCDC eNews และ tcdc.or.th**
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

* เกณฑ์กำหนดลักษณะธุรกิจที่กรมสรรพากรให้การสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี
** ข้อมูลและภาพต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่ผู้เดียว โดย TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจเพิกถอนสิทธิ์ประโยชน์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขหากพบการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม