• สมาชิก

    สมาชิก TCDC

    TCDC Resource Center ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้ กับสังคมไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันใน ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ
  • Free ebook “Love Your Local Love Your City #2”

    หนังสือสรุปโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน พร้อมตัวอย่างต้นแบบพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design)