นิทรรศการขนาดย่อม “โมเดลธุรกิจ: อย่างไร -> อะไร -> เพื่อใคร”

  • เวลา: 29 กันยายน - 13 ธันวาคม 2558 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

มาร่วมกันเปลี่ยนความคิดอยากทำธุรกิจ สู่การเริ่มต้นลงมือทำกับการสร้างโมเดลธุรกิจแบบครอบคลุม

การเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญก็คือออกแบบและวางแผนให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจ ว่าควรเริ่มจากอะไร  กำหนดกลยุทธ์ไปในทิศทางใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย และผลตอบรับคุ้มค่าหรือไม่ การออกแบบนี้จะทำให้เข้าใจภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงเกิดเป็นเครื่องมือสร้างโมเดลธุรกิจ หรือ 'Business Model Canvas' เพื่อใช้ออกแบบโมเดลธุรกิจให้เกิดความครอบคลุม เห็นภาพของโครงสร้างและปัจจัยต่างๆ ในการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนได้ง่าย และยังสร้างความเชื่อมโยงในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดเป็นภาพ (Visualizing) ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ เพื่อให้ธุรกิจนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว

เราหวังว่า นิทรรศการ “โมเดลธุรกิจ : อย่างไร –> อะไร –> เพื่อใคร” จะเปลี่ยนความอยากทำ เป็นการเริ่มต้นลงมือทำได้ นอกจากนี้ยังทำให้แบบแผนและโครงสร้างธุรกิจของคุณชัดเจน ประสบผลสำเร็จ และมีความยั่งยืนต่อไป

เข้าชมฟรี

ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC
ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ Info Guru โทร. 02 664 8448 ต่อ 215, 216

หมายเหตุ:
ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

« Back to Result