นวัตกรรม...สร้างสรรค์อย่างไรในองค์กร

Posted by Creative Thailand | 14 ธันวาคม 2560 | บทความอื่นๆ
5323
Loading...


Zona Coworking 10866450655_c7596e4329_o.jpg
©flickr.com/photos/zonacoworking

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และจะยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้คน วิถีชีวิต ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่องค์กรจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต ล่าสุดการบรรยายในหัวข้อ “Design+Innovation: Disrupting the Present to Create the Future” ที่จัดโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการหาคำตอบที่กว้างขวางเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของวันนี้และอนาคต

คุณไมเคิล เพ็ง (Michael Peng) กรรมการผู้จัดการจากบริษัทออกแบบระดับโลกอย่าง IDEO สำนักงานกรุงโตเกียว ผู้บรรยายได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรในอนาคต สำหรับ IDEO แล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญขององค์กรก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งโดยปกติแล้ว นักออกแบบมักจะใช้ทักษะทั้งสองสิ่งนี้ในการสร้างผลงาน สินค้า หรือแม้แต่บริการใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากการโฟกัสที่ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ นอกจากนั้น กระบวนการเดียวกันนี้ยังสามารถนำมาใช้กับโจทย์ความท้าทายหลายๆ อย่างในโลกได้อีกมากมาย

Zona Coworking10866603454_3c8efded45_o.jpg
©flickr.com/photos/zonacoworking

สำหรับ IDEO แล้ว Design Thinking นั้นเป็นมากกว่ากระบวนการทำงาน แต่เป็น Mindset หรือกรอบความคิดในการทำงานที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลว เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยมีส่วนประกอบเป็นการทำงานร่วมงานกันระหว่างผู้คนจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ได้มุมมองและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป

สำหรับคำถามที่ว่า แล้วเราจะเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไร? ไมเคิลได้นำเสนอ 6 ประเด็นสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ในองค์กร ได้แก่

1.Purposefulness
เริ่มต้นจากรู้เหตุผลของการมีอยู่ และเข้าใจถึงความมุ่งหมายร่วมกันในองค์กร

2.Looking out
เข้าใจความต้องการแท้จริงของลูกค้า เรียนรู้ความเป็นไปของโลกภายนอกบริษัท

3.Experimentation
ทดสอบแนวคิด ตั้งคำถาม “ทำไม” ต่อผู้ทดสอบ เช่น ทำไมจึงไม่ชอบ เรียนรู้จากความล้มเหลว และทดลองทำซ้ำๆ

4.Collaboration
ทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลาย ต่างสาขา ต่างที่มาจากนอกบริษัท

5.Empowerment
สร้างแนวทางที่ช่วยให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

6.Refinement
ทดสอบกับตลาด แล้วนำผลมาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมที่สุด 

ไมเคิลได้เสริมว่า “It’s not all or nothing” หรือทั้ง 6 ข้อนั้นเป็นเพียงแนวทาง ที่ไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมด ก็สามารถสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ขอเพียงเริ่มต้นลงมือทำ โดยมีแนวทาง 4 ข้อที่องค์กรสามารถประยุกต์นำมาเริ่มทำได้ทันที เช่น 

1. เริ่มจากหนึ่งโปรเจ็กต์เล็กๆ ที่กระตุ้นให้คนในองค์กรเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมกัน

2. เริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่มีความเสี่ยง อาจเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ทดลองได้อย่างรวดเร็ว แล้วนำผลลัพธ์ไปใช้กับองค์กร

3. เปิด Creative Lab หรือพื้นที่ให้ทดลองใช้ความคิด เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

4. พัฒนาคนในทีม ให้มีนิสัย ทักษะ และความคิดที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่า การจะสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อนาคตได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการบ่มเพาะวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ภายในองค์กร ซึ่งอาจต้องอาศัยระยะเวลาจนกว่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ CT

ที่มา : การบรรยายหัวข้อ “Design+Innovation: Disrupting the Present to Create the Future” โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรื่อง : ณัฏฐา เกียรติสกุลเดชา 
Creative Thailand

เกี่ยวกับ Creative Thailand

โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


บทความล่าสุด