Creative Thailand นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย


การพัฒนาของกระบวนทัศน์ใหม่กำลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต่างรับเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยแรงผลักดันจากตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปความคิดและวัฒนธรรม จึงกลายเป็นปัจจัยการผลิตในการสร้างความแตกต่างของโลกวันนี้


โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยนิตยสาร Creative Thailand จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารฉบับแจกฟรี (Free Copy) รายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของ “ความคิดสร้างสรรค์” ในฐานะปัจจัยการผลิตหลักสำหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคต