Volunteer Form


 • ชื่อ - นามสกุล*
  ชื่อ - นามสกุล
 • ชื่อเล่น
 • อายุ ปี
  อายุ
 • 1. คุณเคยเข้าชมนิทรรศการของ TCDC หรือไม่
 • กรณี เคยเข้าชมนิทรรศการ TCDC
  นิทรรศการของ TCDC ที่คุณเคยเข้าชม (เลือก 1 นิทรรศการ พร้อมเขียนอธิบายเนื้อหานิทรรศการ)
 • ความคิดเห็นที่มีต่อนิทรรศการของ TCDC
 • กรณี ไม่เคยเข้าชมนิทรรศการ TCDC
  ความคิดสร้างสรรค์กับการแสดงนิทรรศการ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
 • 2. TCDC ในความคิดของคุณ
 • ข้อมูลอื่นๆ
  วันที่สามารถปฏิบัติงานได้ นิทรรศการจัดแสดง วันที่ 19 ธ.ค. – 23 มี.ค. 2557 เวลา 09.30 – 21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)
 • อัพโหลดไฟล์ประวัติส่วนตัว Upload Your Resume (File [doc, pdf, jpg], Max. 2 MB)*
  อัพโหลดไฟล์ประวัติส่วนตัว Upload Your Resume (File [doc, pdf, jpg], Max. 2 MB)
 • รูปถ่าย (Max. width:300, Max. height:300)
 • อักษรภาพ*

  อักษรภาพ
 •  

* - Required fields