What 's on

« Back to Result

การสัมมนา “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์”

  • When: 11 - 12 January 2017

“สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาขอนแก่นไปสู่เมืองสร้างสรรค์ จากวิสัยทัศน์และแนวคิดของผู้วางนโยบายของประเทศ นักสร้างสรรค์ และกลุ่มธุรกิจ”

TCDC ได้จัดการสัมมนา “ก่อร่างเมืองสร้างสรรค์”ขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงภาพยนต์ SF ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นไปสู่เมืองสร้างสรรค์ จากวิสัยทัศน์และแนวคิดของผู้วางนโยบายของประเทศ นักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ และกลุ่มธุรกิจที่จะมาชี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแขกรับเชิญดังนี้
• ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
• นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
• นายดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด
• นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานบริหารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

โดย TCDC  ขอนแก่น จะเปิดให้บริการในปี 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการ TCDC วันจันทร์ – วันศุกร์ (9.30 – 17.30 น.) โทร 02 105 7400

Tags: pr-news

« Back to Result