What 's on

« Back to Result

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก สถาบันพลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

  • When: 17 May - 31 December 2016

สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกในโครงการความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และ TCDC

tcdcmou1.png

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติกหรือมีการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนพลาสติกทั่วไป ให้กับผู้ประกอบการโรงงานพลาสติกที่ต้องการจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและปรับตัวให้เข้ากับกระแสธุรกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตเป็นกระแสหลักสำคัญของโลก

tcdcmou2.png

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกและการออกแบบเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและนักวิจัยในสาขาต่างๆ อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข โทร 02 664 844 ต่อ 225

Tags: pr-news

« Back to Result