What 's on

« Back to Result

โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง Co-create Charoenkrung

  • เวลา: 9 ธันวาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559

สิ่งเหล่านี้...กำลังจะช่วยสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อเติมเต็มชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน ค้นพบความหมายร่วมกัน

โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านเจริญกรุง ซึ่งเคยเป็นย่านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบของความเจริญทางธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการทางกายภาพ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม   ผ่านการจัดทำกิจกรรมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนย่านเจริญกรุง และใช้องค์ความรู้การออกแบบบริการ (Service Design) ในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับชุมชน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559

โครงการนี้มี 4 รูปแบบกิจกรรมด้วยกัน ดังนี้
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นของชุมชน หาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้การออกแบบบริการ (Service Design) ร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

- กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน ออกแบบและจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและคนในพื้นที่

- กิจกรรมสร้างสรรค์เจริญกรุง กระตุ้นชุมชนและนักคิดนักสร้างสรรค์มาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ทำให้พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างคนในพื้นที่และหน่วยงานองค์กรต่างๆ

- กิจกรรมสื่อสารสาธารณะ  เข้าใกล้ตัวตนของพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุงอย่างลึกซึ้งผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อวิดีทัศน์ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดของกิจกรรมและกระบวนการคิดด้านความคิดสร้างสรรค์

ต้นแบบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ 5 แบบที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ ได้แก่
- โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำ การพลิกฟื้นสถาปัตยกรรมเก่าริมน้ำที่ทรงคุณค่าให้กลายเป็น Landmark ใหม่ของย่าน และเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รองให้เป็นเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้าง การนำพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพื้นที่พบปะใหม่ของย่าน และจัดกิจกรรมบ่มเพาะคนสร้างสรรค์
- โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก การพัฒนาพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะของย่าน เพื่อสร้างพื้นที่พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน 
- โครงการเชื่อม ตรอก ซอก ซอย การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รอง ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในย่านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตรอกซอกซอย
- โครงการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ การให้ข้อมูลของย่านเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า ร้านอาหาร การเดินทาง และจุดที่น่าสนใจ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อจูงใจให้ผู้คนเข้ามารู้จักและเข้าถึงย่านมากยิ่งขึ้น 

นอกไปจากนี้ TCDC ยังได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” ซึ่งเป็นบทสรุปโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co–Create Charoenkrung) โดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง พร้อม “โมเดลกระบวนการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Co-Create Model)” ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุดของโครงการ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆ ทั่วประเทศได้ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ การออกแบบ และการจัดกิจกรรมของชุมชน สามารถขับเคลื่อนมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ โดยสามารถชมเนื้อหาทั้งหมดได้ในนิทรรศการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2559 ณ โถงทางเข้า TCDC


สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ Facebook: Co-Create Charoenkrung และ www.tcdc.or.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อรินรัตน์ สีดาเพ็ง โทร 02 664 7667 #136

« Back to Result