What 's on

« Back to Result

Eco Textiles สิ่งทอรักโลก

  • (การบรรยาย)
  • เวลา: 15 กรกฎาคม 2552 | 14:00-16:30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสิ่งทอได้รับโลโก้ “EU Flower” ซึ่งเป็นฉลากที่สหภาพยุโรปออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่การออกแบบ การผลิต และการตลาด รวมไปถึงการใช้งาน

โดย ปิลันธน์ ธรรมมงคล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการผลิตผ้าไหมที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม “EU-Flower” ของสหภาพยุโรปรายแรกของโลก
  ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ 
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสิ่งทอได้รับโลโก้ “EU Flower” ซึ่งเป็นฉลากที่สหภาพยุโรปออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่การออกแบบ การผลิต และการตลาด รวมไปถึงการใช้งาน

มาร่วมเรียนรู้กันว่า การทอผ้าไหมโดยนำแนวคิด Ecology มารวมเข้ากับ Textile สามารถสร้างสรรค์สิ่งทอรักโลก (Eco-fabrics) ขึ้นได้อย่างไร การพัฒนาผ้าผืน Eco Novelty Fabrics Development ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? และผลิตภัณฑ์ประเภทไหนถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? Green, Environmentally-friendly หรือ Eco-fabrics ในประเทศไทยทำได้จริงหรือ? จากมุมมองของผู้บริโภคและนักออกแบบ ควรเลือกวัสดุและกระบวนการพัฒนาผ้าผืน “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” นี้อย่างไร? การเจาะลึกสิ่งทอสีเขียวในแง่มุมไหน จะช่วยอุตสาหกรรมของเราเดินไปสู่การเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ นอกจากนี้มาร่วมรับทราบข้อมูลล่าสุดจากการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กำหนดการ:


13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:45 “Eco-fabrics สิ่งทอรักโลก” โดย ปิลันธน์ ธรรมมงคล
14:45 – 16:15 “นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” โดย ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
15:45 – 16:30 ถามและตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ

  1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  3. การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
  4. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
  5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
Material ConneXion® Bangkok 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

« Back to Result