What 's on

« Back to Result

“โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์”

  • (Seminar)
  • When: 10 May - 31 July 2010 | 13:00-14:00
  • Where: Auditorium, TCDC

โดย ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองทั่วไทย ซึ่งต้องการเพิ่มคุณค่า/สร้างมูลค่า และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการ เข้าร่วมโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์”

โดย ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าสู่การอบรมระยะที่ 2-3

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองทั่วไทย ซึ่งต้องการเพิ่มคุณค่า/สร้างมูลค่า และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการ เข้าร่วมโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์”

โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) ผ่านกระบวนการเข้าฟังบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ เพื่อพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ เพิ่มพูนความรู้ และขีดความสามารถแก่ผู้ที่จะก้าวมาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงการวางแผนจัดตั้งธุรกิจหรือการขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมทั้งสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้ในระดับสากล

กำหนดการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระยะที่ 1 เข้าอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” รับฟังคำ แนะนำและคำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ “ถอดรหัสความคิดสู่การพัฒนาเป็นสินค้า” 
ระยะที่ 2เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ และขยายช่องทางการจำหน่ายที่ร้าน The Shop@TCDC 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และการร่วมแสดงผลงานเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในเทศกาลปล่อยแสงต่อไป

ดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าฟังหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการได้ที่ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 – 14.00 น. พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในงาน โดยเตรียมหลักฐานดังนี้:

หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) ซึ่งรับได้ที่:

  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ทุกวัน (เว้นวันจันทร์) เวลา 10.30 – 21.00 น. โทร. 02 664 8448
  • สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02-202-4571-4
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

(2) สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4) ในกรณีนิติบุคคล ต้องแนบใบจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน 
(5) ภาพถ่ายตัวอย่างสินค้าหรือผลงาน (5 – 10 ภาพ)

สถานที่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร

  1. ส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.)
  2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  3. ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางอีเมล์ที่ addvalue@tcdc.or.th

สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 7667 ต่อ 136, 121

หมายเหตุ
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นตรงตามที่กำหนดไว้ ดังนี้


ประเภท เกณฑ์คุณสมบัติ
อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรววิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สินค้าและบริการ ต้องมีสินค้าและบริการ เป็นของตนเอง ในประเภทดังต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ 1  สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
กลุ่มที่ 2  เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน
กลุ่มที่ 3  อาหารและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
กลุ่มที่ 4  ของที่ระลึกและของใช้ในบ้าน
ระยะเวลาการเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการฝึกอบรม (ทุกวันพุธของสัปดาห์ระยะเวลา 1- 3 เดือนนับแต่เริ่มโครงการ)
ผู้เข้าร่วม 1 ราย / กิจการ : 1 คน และมีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

2. ดำเนินการบรรยายและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นภาษาไทย

 TCDC


จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ


Office of the Prime MinisterOKMDTCDC MCBKID

« Back to Result