What 's on

« Back to Result

งานสัมมนา “วัสดุธรรมชาติของไทย: เส้นใยอินทรีย์”

  • (สัมมนา)
  • เวลา: 11 สิงหาคม 2553 | 14:00-17:00
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

จากแนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน กระแสรักษ์โลกและความตื่นตัวในการใช้วัสดุธรรมชาติ ปลอดสารพิษมีมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมสินค้าออแกนิกกันมากขึ้น เส้นใยอินทรีย์จึงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย


โดย คุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด
ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

จากแนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน กระแสรักษ์โลกและความตื่นตัวในการใช้วัสดุธรรมชาติ ปลอดสารพิษมีมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมสินค้าออแกนิกกันมากขึ้น เส้นใยอินทรีย์จึงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย

คุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะมาถ่ายทอดความรู้และเล่าถึงเรื่องราวของเส้นใยอินทรีย์ (Organic Fiber) ความสําคัญของการเกษตรอินทรีย์ ความเป็นมาและกระแสความต้องการของผ้าอินทรีย์ชนิดต่างๆ และแนวโน้มของตลาดสิ่งทออินทรีย์ (Organic Textiles) รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดฉลาก (Labelling) และการรับรอง (Certification) และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ แห่ง บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด จะมาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ แง่คิด มุมมองที่เป็นประโยชน์และเคล็ดลับความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ใยกัญชงออร์แกนิก (Organic Hemp) จากจุดเริ่มต้นที่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทาง ทําให้ได้รู้จักและเห็นผ้าใยกัญชงที่ชาวเขาทอใช้กันจนเกิดความประทับใจ เมื่อได้ศึกษาจึงหลงเสน่ห์ของผ้าชนิดนี้ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตผ้าใยกัญชงส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

งานสัมมนาจะปิดท้ายด้วยการนำเสนอวัสดุ ที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion Bangkok โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ


กำหนดการ
13:30 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 16:00 สัมมนา “วัสดุธรรมชาติของไทย: เส้นใยอินทรีย์”
โดย คุณพีรพร พละพลีวัลย์ และ คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ
16:00 – 16:30 “นวัตกรรมวัสดุล่าสุดจากทั่วโลก”
โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
16:30 – 17:00 ถามและตอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
4. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

Tags: fiber, textile

« Back to Result