What 's on

« Back to Result

การสัมมนา “เทรนด์สีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2012”

 • (สัมมนา)
 • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม, TCDC

การสัมมนาเทรนด์โลก “เทรนด์สีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2012” สะท้อนแนวคิดผู้บริโภค ซึ่งวิเคราะห์ตรงจากข้อมูลการประชุมคณะกรรมการร่วม 13 ประเทศด้านการวิจัยสี (INTERCOLOR Congress) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในเดือนพฤษภาคม 2553

จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย และเอเลเมนติโมดา เมืองมิลาน

การสัมมนาเทรนด์โลก “เทรนด์สีและวัสดุสากล ฤดูกาล Spring/Summer 2012” สะท้อนแนวคิดผู้บริโภค ซึ่งวิเคราะห์ตรงจากข้อมูลการประชุมคณะกรรมการร่วม 13 ประเทศด้านการวิจัยสี (INTERCOLOR Congress) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในเดือนพฤษภาคม 2553

นักออกแบบและธุรกิจแฟชั่นไทยจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและครบถ้วนจากคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศเพียงหนึ่งเดียวในการเข้าร่วมประชุมที่สำคัญนี้ ทำให้สามารถเตรียมเครื่องมือและข้อมูลเทรนด์เฉพาะด้าน ข้อมูลประกอบด้วยมุมมองผู้บริโภค อารมณ์ของฤดูกาล และแรงบันดาลในการพัฒนาวัสดุต่างๆ เหมาะสำหรับการเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงเทรนด์ สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย

มิติเวลาเชิงบวก ศาสตร์และศิลป์แห่งสี
วิถีชีวิตของเราจะมุ่งสู่แนวคิดเชิงบวก ทั้งการดูแลร่างกายและจิตใจ เป็นช่วงแห่งการค้นหาตรรกะเพื่อเชื่อมโยงจินตนาการ ความใส่ใจ และชีวิตชีวา แนวคิดปัจเจกบุคคลของผู้บริโภคซึ่งมีความสำคัญตลอดทศวรรษ พัฒนาสู่การเป็นผู้เลือกตัวตนมากกว่าเป็นผู้รับอิทธิพลความคิด กลุ่มผู้บริโภคหลากหลายทัศนคติสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในเป็นวิถีความเป็น อยู่ แนวคิด และเครือข่ายสังคม

สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย ได้ถอดความแนวคิดและวิถีชีวิตในเชิงสัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์เชิงมิติเชิงบวกแห่งสีในหลากช่วงเวลาของแต่ละบุคคล โดยนำเสนอเทรนด์โลกปี 2012 ด้วยแนวคิดหลักต่างๆ ได้แก่ รูปแบบชีวิตเรียบง่ายไม่เน้นสีสรร มโนภาพเยือกเย็น มิตรภาพในชีวิตเมือง ศิลป์ในชีวิตประจำวัน จินตนาการวัยเยาว์ และพลังแห่งความสนุกสนาน

การสัมมนาครั้งนี้จะถ่ายทอดข้อมูลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “เทรนด์สีและแนวโน้มผู้บริโภคฤดูกาล Spring/Summer 2012 inFASH Forward Trend” และ “Body Modification การปรับปรุงเรือนร่าง...เทรนด์การรักษาสู่ความงามตามกระแส” โดย คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย “Global Inspiration เทรนด์สีและวัสดุฤดูกาล Spring/Summer 2012 – ข้อมูลเชิงลึกก่อนงาน Premiere Vision Paris” โดย Mrs. Ornella Bignami กรรมการผู้จัดการ Elementi Moda S.r.l, Milan และประธานองค์กร INTERCOLOR (ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมรับฟังการเสวนา “กรณีศึกษา การปรับใช้เทรนด์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” โดยผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กำหนดการสัมมนา

ค่าสัมมนา
1,000 บาท (ได้รับเอกสารข้อมูลเทรนด์ Leaflet ฤดูกาล Spring/Summer 2012 จำนวน 1 ฉบับ) – ส่วนลดสำหรับสมาชิก TCDC 10% 15% และ 20% ตามประเภทสมาชิกและเงื่อนไขของ TCDC – ส่วนลดสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs 15%

วิธีการชำระเงินค่าสัมมนา

 • จ่ายค่าสัมมนาเป็นเงินสด ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
 • จ่ายค่าสัมมนาโดยการโอนเงิน
  บัญชีเงินทุนสมทบสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  เลขที่บัญชี 544-1-01916-0
  และแฟกซ์หรืออีเมล์ใบนำฝาก (Pay-in slip) เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าสัมมนา โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ผู้เข้าสัมมนา มาที่ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย โทรสาร 0 2286 9821 หรืออีเมล์ infash.rmutk@gmail.com โดยเขียนระบุในสำเนาใบนำฝาก ดังนี้

ชำระเงินค่าสัมมนา inFASH Forward Trend Seminar: Spring/Summer 2012
จำนวน..........................บาท วันที่ชำระเงิน....................................
หมายเลขสมาชิก TCDC…...............................วันหมดอายุสมาชิก...............................
ประเภทสมาชิก ( ) พรีเมียม ( ) Corporate ( ) ซิลเวอร์/แพลตินัม
ชื่อผู้เข้าสัมมนา นาย/นาง/นางสาว...............................นามสกุล...............................
บริษัท...............................................ที่อยู่....................................................
โทรศัพท์...........................................อีเมล์..................................................
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม...................................ที่อยู่..............................................

สอบถามข้อมูลงานสัมมนา สำรองที่นั่ง และชำระเงินค่าสัมมนา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

หมายเหตุ:

 1. ค่าเข้าสัมมนาท่านละ 1,000 บาท รับเฉพาะเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชี ไม่รับบัตรเครดิต
 2. เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยจะแจ้งยืนยันหมายเลขลงทะเบียนการสัมมนาให้ทางอีเมล์ เพื่อนำมาแสดงในการลงทะเบียนหน้างาน
 3. ส่วนลดสำหรับสมาชิก TCDC หนึ่งหมายเลขสมาชิกใช้รับสิทธิส่วนลดได้ไม่เกิน 2 ท่าน (เฉพาะสมาชิกภาพที่ยังไม่หมดอายุ)
  • สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
  • สมาชิกพรีเมียมแบบ Corporate รับส่วนลด 15%
  • สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
 4. ส่วนลดสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รับส่วนลด 15 % (บจก.แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ / มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ / หจก.ป.แสงทวี / บจก.เอกปริตต์ เท็กซ์ไทล์ / บจก.เคี้ยงฮง / บจก.โฟร์ดรากอน / บจก.ไทยอินเตอร์นิตแฟคตอรี่ / บจก.ไทยนำโชค เท็กซ์ไทล์ / บจก.เท็กโซไทล์ (ประเทศไทย) / บจก.เอส.เอ็ม.เอส การทอ )
 5. รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง ปิดรับจองสัมมนาเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

« Back to Result