What 's on

« Back to Result

วัสดุกับบรรจุภัณฑ์ : เชิงเทคนิคและการออกแบบ

  • (เวิร์กช็อป)
  • เวลา: 10 กรกฎาคม 2556 | 13:00 – 17.00 น.
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่

โดย ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
Design Director บริษัท New Arrival จำกัด เจ้าของแบรนด์ Qualy
Material ConneXion® Chiang Mai จัดเวิร์กช็อป “วัสดุกับบรรจุภัณฑ์ : เชิงเทคนิคและการออกแบบ” เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละสินค้าและบริการ โดยใช้ “วัสดุ” เป็นเครื่องมือตั้งต้นในการจุดประกายกระบวนการคิด และสร้างจุดเด่นของสินค้าเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

พบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ ในช่วงที่หนึ่ง ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง นักวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ จากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะมาให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ลงลึกตั้งแต่ความเป็นมา ไปจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุและคุณสมบัติที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ และที่ขาดไม่ได้คือ แนวคิดเชิงเทคนิคของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงจากตัวอย่างการใช้วัสดุสำหรับแต่ละกลุ่มสินค้าให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการ อีกทั้งยังจะได้รับทักษะในการคิดและตีโจทย์ จากตัวอย่างที่ดร. สุพจน์ ได้กำหนดไว้ นั่นคือ การเลือกใช้วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ขายปลีก และการเลือกบรรจุภัณฑ์ขนส่ง

ในช่วงที่สอง คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director บริษัท New Arrival จำกัด ผู้พัฒนาสินค้า Life-Style แบรนด์ Qualy จะมาให้แง่คิดและประสบการณ์ของการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการกระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบและผู้ใช้งาน บนพื้นฐานการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและขายได้จริงในท้องตลาด โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ QUALY เป็นผลิตภัณฑ์ทดลอง โดยใช้หลัก Recycle Reuse Reduce รวมถึงได้สัมผัสถึงมุมมองการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องผ่านการขัดเกลาความคิดในมิติต่างๆ ได้อย่างสอดคล้อง โดยผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์ที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคสมัยใหม่และสร้างยอดขายได้

ทั้งหมดนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงเงื่อนไขการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาทิ วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

กำหนดการ
13.00 ลงทะเบียน
13.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วัสดุกับบรรจุภัณฑ์ เชิงเทคนิค”
ช่วงที่ 1 โดย ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
15.30- 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-17.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วัสดุกับบรรจุภัณฑ์ ด้านการออกแบบ”
ช่วงที่ 2 โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
Design Director บริษัท New Arrival จำกัด
เจ้าของแบรนด์ Qualy

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่านสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 ตั้งแต่เวลา 10:30 – 21:00 (ปิดวันจันทร์) หรือที่ TCDC เชียงใหม่ โทร. 052 080- 500 ต่อ 311ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์)

หมายเหตุ:
1. ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่าง น้อย 30 นาที
4. ที่จอดรถภายในบริเวณ TCDC เชียงใหม่มีจำกัด ค่าที่จอดรถบริเวณรอบนอกประมาณ 20 บาทต่อวัน


« Back to Result