What 's on

« Back to Result

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ VS การบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า”

  • (เวิร์กช็อป)
  • เวลา: 9 กันยายน 2553 | 10:30-17:00
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ VS การบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า” จัดขึ้นสําหรับนิสิตและนักศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ


โดย อาจารย์ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ VS การบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า” จัดขึ้นสําหรับนิสิตและนักศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแง่คิดและประสบการณ์ของการบริหารธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจและนักออกแบบ บนพื้นฐานการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและขายได้จริงในท้องตลาด โดยท่านจะได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบและธุรกิจ รวมถึงจะได้สัมผัสถึงมุมมองการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการขัดเกลาความคิดในมิติต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยผลิตภัณฑ์จําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์ที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคสมัยใหม่และสร้างยอดขาย ซึ่งการพัฒนานั้นอาจจะมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานมุมมองด้านการตลาดเพียงเท่านั้น

นอกจากนี้ ท่านจะได้เข้าใจถึงเงื่อนไขการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและบริการใหม่ด้านอื่นๆ อาทิเช่น วัสดุ เทคโนโลยีการผลิต และ มาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


กำหนดการ
10.30 – 10.45 น. ลงทะเบียน
10.45 – 12.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
16.30 – 17.00 น. สรุปผลงาน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจํานวนจํากัดสําหรับนิสิตและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) โปรดสํารองที่นั่งโดยส่งชื่อพร้อมประวัติโดยย่อมาที่ infothailand@materialconnexion.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 224

หมายเหตุ
1. สัมมนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

« Back to Result