What 's on

« Back to Result

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว”

  • (Seminar)
  • When: 24 February 2011 | 10:30-18:00
  • Where: Auditorium, TCDC

โดย ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

โดย ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products: XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center: MTEC) ร่วมกับห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการดำเนินการจัดการและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อนก้าวสู่ตลาดในยุคเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสีเขียว และความสำคัญของการส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียว พร้อมระบบการจัดการในการก้าวสู่ตลาดสีเขียว ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และที่สําคัญยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการอีกด้วย

กำหนดการ
10.30 – 11.00 น.ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
11.00 – 11.45 น.Panel Discussion หัวข้อ “ความสำคัญของตลาดสินค้าสีเขียว (Go Green Market) และ Success Story จากผู้ประกอบการ SMEs รายแรกของการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
โดย ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
คุณปฐม ชัยพฤกษทล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
คุณกิตติภณ วงศ์สิริโสภณ ผู้บริหาร บ. ไบโอไบรท์ ประเทศไทย จำกัด
11.45 – 13.00 น.บรรยายหัวข้อ ““ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบ Self Declaration System”
• แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
• ข้อควรระวังในการเผยแพร่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
โดย คุณปฐม ชัยพฤกษทล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
13.00 – 14.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 14.30 น.บรรยายหัวข้อ “ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบ Self Declaration System” (ต่อ)
• แนะนำเว็บไซด์และวิธีการเผยแพร่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ
โดย ดร. เปรมฤดี กาญจนปิยะ นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
14.30 – 16.00 น.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Self Declaration System)
โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
16.00 – 16.15 น.พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok)
16.15 – 18.00 น.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Self Declaration System) (ต่อ)
โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)

รู้จักวิทยากร
ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้งเป็นนักวิจัยด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ

ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันวิจัยเชิงธุรกิจ “The NSTDA Idea to Product Competition: Fast Track to Commercialization, 2009” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อ่านต่อ

คุณปฐม ชัยพฤกษทล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) และผู้จัดการโครงการฉลากเขียว
อ่านต่อ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้จัดขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหตุ
1. งานสัมมนานี้รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่านเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และโปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. การบรรยายเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
4. ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
5. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.

« Back to Result