What 's on

« Back to Result

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2555

  • (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
  • เวลา: 1 กุมภาพันธ์ - 11 กรกฎาคม 2555 | 10:30-21:00
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

โดย ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ

โดย ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการ 50 รายสู่การอบรมเชิงปฎิบัติการ

ต่อเนื่องจากความสำเร็จและผลตอบรับที่ดีเยี่ยมของโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้ตลาดสินค้าไทยมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในด้านการออกแบบเพื่อเพิ่มทั้งมูลค่าและราคาสินค้าของผลิตภัณฑ์ ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลก

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักคิด นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง จึงจัดโครงการ“การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยจุดประสงค์เพื่อเน้นย้ำการนำพาธุรกิจไทยเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ในการสัมมนาครั้งนี้ โครงการได้พิจารณาหัวข้อสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจและบริการใน 4 ประเภท คือ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของเล่น อาหารเพื่อสุขภาพ และของที่ระลึก โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมาร่วมให้คำปรึกษา ภายใต้แนวคิดของแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างคุณค่าของตัวสินค้าและบริการ และในปีนี้ ทางโครงการได้เพิ่มอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญเข้าไปคือ การพัฒนาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycled Product)
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและความถี่มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบวัสดุเหลือใช้ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น กลายเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่มีคุณค่าทางศิลปะหรือการทำงาน o
จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พบว่า ศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จากขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีประมาณร้อยละ 16-34 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บได้ แต่มีเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตันต่อวันเท่านั้น ที่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์
ดังนั้นกระแสการสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจึงได้รับความสนใจสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต เพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถหาวัตถุดิบได้จากสิ่งใกล้ตัว เช่น กระดาษ อลูมิเนียม เหล็ก แก้ว พลาสติก เป็นต้น หากได้รับการส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่การสร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มที่ 2 ของเล่น (Toy)
การประดิษฐ์ของเล่นนับว่าเป็นการใช้ทักษะที่เน้นความประณีตและบรรจง หากผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและความต้องการในตลาดสากลจะทำให้ของเล่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงที่มาและคุณค่าอันส่งผลต่อมูลค่าได้อย่างชัดเจน

กลุ่มที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food)
ปัจจุบันธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเพราะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ครอบคลุมทั้งในส่วนของวัตถุดิบ, กระบวนการผลิต ไปจนถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้มุ่งเสริมองค์ความรู้เรื่องสารอาหารและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการตลาดได้อย่างแท้จริง

กลุ่มที่ 4 ของที่ระลึก (Gift Shop)
ของที่ระลึกเป็นการผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรม หรือ hand made ซึ่งเป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ใช้ทักษะแรงงานด้านความประณีต ผสานเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนั้นหากได้รับการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล จะทำให้อุตสาหกรรมประเภทนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

กำหนดการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระยะที่ 1
เข้าอบรมหลักสูตร
“การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ผู้ประกอบการ 100 รายนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop)

ระยะที่ 2ผู้ผ่านการคัดเลือก 50 รายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) กับทีมที่ปรึกษาแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Check-up) มีโอกาสได้วางขายสินค้าที่ The Shop@TCDC ณ ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ นำเสนอสินค้าแก่บริษัทในเครือ CP ALL และห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ และดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ และได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเทศกาลปล่อยแสงโดย TCDC

กำหนดการ


1-24 ก.พ. 55รับสมัคร
27 ก.พ.-2 มี.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมการสัมมนา 100 ราย
เสาร์ที่ 10, 17, 24 และ 31 มี.ค. 55 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ
7 เม.ย. 55 ผู้ประกอบการ 100 รายนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop)
9-11 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ราย
23 เม.ย.-30 มิ.ย. 55 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) กับทีมที่ปรึกษาแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
11 ก.ค. 55 กิจกรรม Business Check-up

หลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภท เกณฑ์คุณสมบัติ
อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สินค้าและบริการ ต้องมีสินค้าและบริการ เป็นของตนเอง ในประเภทดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1  ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycled Product)
กลุ่มที่ 2  ของเล่น (Toy)
กลุ่มที่ 3  อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food)
กลุ่มที่ 4  ของที่ระลึก (Gift Shop)
ระยะเวลาการเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาในการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วม 1 ราย/กิจการ : 1 คน และมีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง/td>

หลักฐานการสมัคร
(1)ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
หรือติดต่อขอรับใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) ได้ที่:

  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 ต่อ 213-214 วันอังคาร- วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

(2)สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4)ในกรณีนิติบุคคล ต้องแนบใบจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน
(5)ภาพถ่ายตัวอย่างสินค้าหรือผลงาน (5 – 10 ภาพ)
(6)ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางอีเมลที่ addvalue@tcdc.or.th

ยื่นใบสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครโดยตรง ในเวลาทำการ 9.30-17.30 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์
เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(2) ยื่นทางอีเมล์ ได้ที่ addvalue@tcdc.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณภัควิภา โทร. 02-664-7667 ต่อ 167 หรืออีเมล์ addvalue@tcdc.or.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดทั้งโครงการ**

« Back to Result