What 's on

« Back to Result

นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business”

  • เวลา: 7 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2558 | 10.30 – 21.00
  • สถานที่: แกลอรี 2

พบกับ 50 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจัยไทย พร้อมใช้และต่อยอด เพื่อเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ

นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching lab with design business”  จัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจัยไทยจำนวน 50 ชิ้นที่พร้อมใช้และต่อยอด เพื่อเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ

โครงการงานวิจัยกึ่งสำเร็จรูปเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TCDC กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ให้ปฏิบัติงานกับภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ที่ตรงความต้องการ และเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบตั้งแต่เริ่มพัฒนา ผลิตภัณฑ์

TCDC ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ได้รับการพัฒนาการใช้งาน และช่วยประหยัดต้นทุน จำนวน 50 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 5 หมวดคือ หมวดบรรจุภัณฑ์ วัสดุ สิ่งทอ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเทคโนโลยี/ดิจิทัล ในรูปแบบนิทรรศการ ตั้งแต่กระบวนการคิดและวิจัย การทดลอง กระบวนการผลิตก่อนจะเป็นผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ และนำเสนอโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสาธารณชน

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

« Back to Result