What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “Local Material : Opportunity is Around You”

  • When: 18 - 19 June 2014 | 9.30 – 18.00
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่

ร่วมค้นหาโอกาสในการนำวัสดุท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมลงมือทำจริงในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม กับ คุณศรัณย์ อยู่คงดี เจ้าของแบรนด์ SARRAN ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป


“ เมื่ออุปสรรคคือแรงผลักดันให้มองเห็นแสงสว่าง เราจะจัดการกับความกดดันจากอุปสรรคได้อย่างไร เพื่อจะกลั่นกรองให้โอกาสเด่นชัดที่สุด ” ... ศรัณย์ อยู่คงดี

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทย รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่งานหัตถกรรม จักรสาน ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เราจึงเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติผ่านวัสดุที่เลือกใช้ และทักษะภูมิปัญญาต่างๆ ที่นำวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย

Material ConneXion® Bangkok ชวนคุณมาเรียนรู้โอกาสในการนำวัสดุธรรมชาติรอบตัวและวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ในงานออกแบบ รวมถึงสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการค้นหาตัวตน ความแตกต่าง และขีดจำกัดในการพัฒนาแบรนด์ของคุณ กับ คุณศรัณย์ อยู่คงดี นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ SARRAN ที่มีเอกลักษณ์ในการนำวัสดุธรรมชาติผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ กระดาษจากใยกล้วย และโคมไฟชฎาที่นำรูปทรงของชฎาไทยอันสื่อความหมายถึงสิริมงคล มาประยุกต์ในการออกแบบและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การันตีด้วยรางวัลจากหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศ โดยตลอดทั้ง 2 วันของเวิร์กช็อป วิทยากรจะมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนได้ผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต

กำหนดการ
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
9.30 –10.00      ลงทะเบียน
10.00 – 11.00   หัวข้อที่ 1 "อุปสรรค" คือตัวขับเคลื่อนให้เรามองเห็น
                       : แนะนำตัวและการสัมมนาเพื่อค้นหาอุปสรรคในการทำงานในทุกๆ ด้าน
11.00 – 12.00   หัวข้อที่ 2 " โอกาส "  เมื่ออุปสรรคคือการผลักดันให้มองเห็นแสงสว่าง
                       : การนำอุปสรรคมาแยกหมวดหมู่และค้นหา "โอกาส" ที่สามารถเกิดขึ้นได้
                       : การทดลองนำวัสดุต้นแบบมาหาข้อจำกัดและอุปสรรคในการออกแบบและการผลิต
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00   หัวข้อที่ 3 " ผลักดัน " : การค้นหาตัวกรอง คืออะไรบ้าง เราสร้างตัวกรองได้จากอะไร
                       ความถนัด ความแตกต่าง วัถถุดิบ แรงผลักดัน สภาพแวดล้อม การสั่งสอน
- workshop รายบุคคลเพื่อค้นหาความแตกต่าง
- workshop เป็นกลุ่ม                    

วันที่ 19 มิถุนายน 2557
9.30 – 10.00     ลงทะเบียน
10.00 – 12.00   หัวข้อที่ 4 “ สร้างสรรค์ ”  :  การทำงานกลุ่มร่วมกัน
12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30   นำเสนอผลงาน
16.30 – 17.30   สรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมตอบข้อคำถาม
2. ผู้สมัครต้องมีคอมพิวเตอร์พกพา (สำหรับใช้นำเสนอผลงาน)
3. ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรม Photoshop , AI หรืออื่นๆ เบื้องต้นได้
4. สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 6 มิถุนายน 2557
5. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ TCDC    

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล thitiyan.s@tcdc.or.th หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)
หรือที่ TCDC เชียงใหม่ โทร. 052 080  500 ต่อ 311 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์)

Tags: tcdc-mcb

« Back to Result