What 's on

« Back to Result

การบรรยาย “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร”

  • When: 22 May 2014 | 13.30 -16.00 น.
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

คุณจะพัฒนาวัสดุก่อสร้างและออกแบบอย่างไรให้เหมาะกับความต้องการของตลาด? พบคำตอบจากสถาปนิกชั้นนำ พร้อมประเด็นการใช้งานจริงที่ผู้ผลิตวัสดุต้องรู้ (เต็มแล้ว)

งานบรรยาย “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร” จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการวัสดุไทยค้นหาคำตอบว่า จะทำอย่างไรให้สามารถผลิตวัสดุที่ตรงตามความต้องการและการใช้งานของสถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง โดยต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในส่วนต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน รูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสิ่งแวดล้อม  และที่สำคัญคือ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและกลมกลืนกับปัจจัยรอบด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาปนิกและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของบริษัท ออลโซน จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม นิทรรศการ และงานออกแบบสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ จะมาบอกเล่าประเด็นต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีผลกับการเลือกวัสดุ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับ คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิกสมดุล จำกัด ด้วยประเด็นการใช้งานจริงของสถาปนิกที่ผู้ผลิตควรรู้เพื่อพัฒนาวัสดุให้สามารถใช้งานได้กับสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ประเภทของวัสดุ ความต้องการวัสดุประเภทต่างๆ ไปจนถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกวัสดุก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งในแง่ของข้อกฎหมาย การรับประกัน การใช้งาน การติดตั้งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง พร้อมตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัสดุและแนวทางแก้ไข

การบรรยายนี้เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและบุคคลทั่วไปในการพัฒนาและเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตวัสดุและสถาปนิกได้พบปะแลกเปลี่ยนเรื่องการใช้งานวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรม

กำหนดการ
13.00 น.                 ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 น.     บรรยาย    “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร”
                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร ชูช่วย
                             อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                             และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท ออลโซน จำกัด
                             คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์
                             บริษัท สถาปนิกสมดุล จำกัด
15.30-16.00 น.        ช่วงถาม-ตอบ
16.00 น. เป็นต้นไป   ร่วมรับประทานอาหารว่างภายในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion Bangkok
 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

เต็มแล้ว
 
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

« Back to Result