What 's on

« Back to Result

บรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ”

  • When: 20 February 2014 | 13.30-16.30
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

ตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่รักษ์ทั้งโลกและคนที่สวมใส่ ด้วยการเลือกใช้วัสดุเส้นใยและสารพันสีสันจากธรรมชาติ

          เส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติมีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์มายาวนานนับตั้งแต่อดีต เราเรียนรู้ที่จะนำสีจากวัสดุธรรมชาติที่สกัดได้จากวัตถุดิบจาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ มาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ทาสีบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ย้อมสิ่งทอ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สีสันเหล่านั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการตามธรรมชาติ และนำมาผลิตผ่านกรรมวิธีที่แตกต่างกันจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีสีสันหลากหลาย 
          ในปัจจุบัน กระแสความสนใจในสิ่งแวดล้อมทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติมากขึ้น เพราะปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากกว่าสีเคมี ทั้งยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 
          ในการบรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ”  อาจารย์พินัย  ห้องทองแดง จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดนครราชสีมา และ ดร.มณฑล  นาคปฐม จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จะมาให้ความรู้เบื้องต้น ตั้งแต่แหล่งที่มา ข้อจำกัด ของสีย้อมธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย ไหม ลินิน กัญชง) รวมทั้งกระบวนการการเตรียมเส้นใยก่อนการย้อมสีธรรมชาติ การเตรียมสกัดน้ำสีย้อมธรรมชาติ การย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ ทั้งยังแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติย้อมด้วยสีธรรมชาติ

กำหนดการ 
13.00 น.                ลงทะเบียน 
13.30 – 16.00 น.    บรรยาย การย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ
                            โดย อาจารย์พินัย  ห้องทองแดง  
                            ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
                            ดร.มณฑล  นาคปฐม  
                            ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
16.00-16.30 น.       ช่วงถาม-ตอบ 
16.30 น.                ร่วมรับประทานอาหารว่างภายในห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion Bangkok 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-844802 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)
OnlineReservation

หมายเหตุ: 
1. ดำเนินการบรรยายป็นภาษาไทยเท่านั้น 
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ 
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

« Back to Result