What 's on

« Back to Result

สัมมนา “แนะนำวัสดุมวลเบา EPS GEOFOAM สำหรับงานก่อสร้างและออกแบบ”

  • เวลา: 17 มกราคม 2557 | 13.00 -17.45
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

ทำความรู้จักกับวัสดุไทย EPS GEOFOAM ที่โดดเด่นด้วยน้ำหนักเบา ทนทาน รับแรงได้ดี และเป็นฉนวนความร้อน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา เพิ่มอายุการใช้งานของโครงสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และเสริมกำลังโครงสร้างเดิม เพิ่มความปลอดภัย ลดค่าก่อสร้างและค่าซ่อมบำรุง อีกทั้งลดปัญหากระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม 

วัสดุมวลเบา ประเภท EPS GEOFOAM หรือ Expanded Polystyrene GEOFOAM คือหนึ่งในนวัตกรรมวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างยุคใหม่ โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมปฐพีและงานวิศวกรรมโครงสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่น คือ น้ำหนักเบา ทนทาน รับแรงได้ดี และเป็นฉนวนความร้อน โดยได้ทดลองใช้ในประเทศไทยมาแล้วกว่า 20 ปี ณ บริเวณโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณเชิงลาดสะพาน เพื่อในการช่วยลดปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่าง และเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ทาง 

สัมมนา “แนะนำวัสดุมวลเบา EPS GEOFOAM สำหรับงานก่อสร้าง” นี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ของคุณสมบัติทางวิศวกรรมวัสดุ EPS GEOFOAM ซึ่งผลิตในประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างทาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การออกแบบและก่อสร้างสำหรับวิศวกร สถาปนิกไทย รวมทั้งผู้ผลิต รวมไปถึงการระดมความคิดเรื่องแนวทางและอนาคตของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุ EPS GEOFOAM ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ให้ได้มาตรฐานสากล

สัมมนานี้จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือบริษัทโปลิโฟม และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok


กำหนดการ 
13.00-13.20   พิธีเปิดสัมมนา โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทาง กรมทางหลวง 
        และ รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
13.20-13.45  แนะนำโครงการฯ และการจัดสัมมนา 
        โดย ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ และ ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ 
13.45-14.45 หัวข้อที่ 1 “โฟมคืออะไร” 
        โดย ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
14.45-15.30  หัวข้อที่ 2 “คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ EPS GEOFOAM” 
        โดย ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.30-16.15 หัวข้อที่ 3 “การใช้ EPS GEOFOAM ในงานทางและสะพาน” 
        โดย ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16.15-16.30 รับประทานอาหารว่าง 
16.30-17.15 เสวนา “แนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้วัสดุ EPS ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย”
        ร่วมเสวนา คุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทโปลิโฟม
        ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร ม.เกษตรศาสตร์
        อ.วิโรจน์ เทศสาลี อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.30-17.45  พิธีปิด 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)หมายเหตุ: 
1. ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ 
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง
Tags: tcdc-mcb

« Back to Result