What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling”

  • When: 26 November 2013 | 9:30 – 18.00 น.
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่

เจาะลึกกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่รักษ์โลก และมีมูลค่า กับผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต และอ. รุ่งทิพย์ ลุยเลา จากม.เกษตรศาสตร์

โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ รุ่งทิพย์ ลุยเลา 
อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และที่ปรึกษา ร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อแนวโน้มด้านการผลิตวัสดุของโลกให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิธีการ Upcycling จึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่เข้ามามีบทบาทกับการออกแบบมากยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการนำเศษวัสดุมาแปลงสภาพให้กลายเป็นวัสดุใหม่ มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  

Material ConneXion® Chiang Mai จัดเวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling” เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ Upcycling และการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้วิธี Upcycling อย่างเป็นระบบมากขึ้น

พบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมสีเขียว ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา จะเจาะลึกกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมได้แล้ว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปลงเศษวัสดุที่ไม่มีประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเลย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเก็บข้อมูลจริงและวางแผนการผลิต เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ Upcycling อย่างแท้จริง

กำหนดการ 
9:00 - 9:30  ลงทะเบียน 
9:30 - 10:30  นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Upcycling 
10:30 - 11:00 สำรวจเศษวัสดุ 
11:00 - 14:00 เยี่ยมชมโรงงาน 
14:00 - 15:00 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ Upcycling 
15:00 - 15:30 นำเสนอตัวอย่างของกระบวนการ Upcycling 
15:30 - 17:00 รีวิวเศษวัสดุ 
17:00 - 18:00 พูดคุยและสรุป 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 

>> ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข โทร 02-664-8448 ต่อ 225

หมายเหตุ:
1.    เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
2.    ที่จอดรถภายในบริเวณ TCDC เชียงใหม่มีจำกัด ค่าที่จอดรถบริเวณรอบนอกประมาณ 20 บาทต่อวัน« Back to Result