What 's on

« Back to Result

งานแสดงสินค้า “Textile Fashion Fair ผ้าผืนสร้างแฟชั่น”

  • When: 25 - 27 September 2013 | 10.00 - 16.30 น.
  • Where: หอประชุม ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ร่วมกับ สหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงานแสดงสินค้า “Textile Fashion Fair ผ้าผืนสร้างแฟชั่น” เพื่อให้ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าผืน ได้พบปะและทำความรู้จักกับผู้ซื้อที่เป็นผู้ผลิต ตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงดีไซเนอร์และผู้ประกอบการสิ่งทอด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ได้พบกับลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยเน้นการจัดจำหน่ายผ้าผืนภายในประเทศเป็นหลัก

ภายในงานพบกับกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ เจาะลึกเทรนด์แฟชั่นในเมืองไทย การพัฒนาสิ่งทอและแนวโน้มแฟชั่นผ้าผืน การเพิ่มต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าแฟชั่น ฯลฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.textilefashionfair.com/

« Back to Result