What 's on

« Back to Result

นิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)”

  • เวลา: 24 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2556 | 10.30 – 21.00
  • สถานที่: โถงทางเข้า TCDC

นิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion®

นิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® Bangkok ถือเป็นโครงการต้นแบบซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไก “พัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาชีพ” ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบกลุ่มใหม่ๆ

ภายใต้กรอบการทำงานระยะเวลา 9 เดือน ผู้ร่วมโครงการทั้ง 4 คู่ ได้ร่วมกันค้นหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุของผู้ผลิต พร้อมเรียนรู้ถึงกรอบวิธีคิด กระบวนการผลิต ความมุ่งหมาย และมุมมองต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และเชิงพาณิชย์

The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์) ประกอบด้วยกลุ่มนักออกแบบและผู้ผลิตวัสดุไทย ดังต่อไปนี้
คู่ที่หนึ่ง : ผ้าใยกัญชง & ดีไซน์สีเขียว
บริษัท DD Nature Craft Co., Ltd. โดย ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ & พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (Eco shop)

คู่ที่สอง : โฟมเพื่อการก่อสร้าง & ดีไซน์ที่มีผู้ใช้เป็นหัวใจ
กลุ่มบริษัท Polyfoam Manufacturing Co., Ltd. โดย อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ & พงศธร ละเอียดอ่อน (FiF Design Studio)

คู่ที่สาม : โมเสคโพลีเมอร์ & ดีไซน์เร้าอารมณ์
บริษัท Sonite Innovative Surface Co., Ltd. โดย นิติพันธ์ ดารกานนท์ & อภิรัฐ บุญเรืองถาวร (+Sense)

คู่ที่สี่ : วัสดุแปรรูปจากไม้ไผ่ & ดีไซน์ที่เข้าถึงธรรมชาติวัสดุ
บริษัท Pimtha Co., Ltd. โดย ธนา ทิพย์เจริญ & ศรัณย์ อยู่คงดี (SARRAN)

พร้อมพบกับเสวนาเบื้องหลัง “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

เข้าชมฟรี
ณ โถงทางเข้า TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

« Back to Result