What 's on

« Back to Result

เสวนาประกอบนิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)”

  • เวลา: 24 กันยายน 2556 | 13.00 – 17.00
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

เสวนาประกอบนิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” จัดขึ้นโดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® Bangkok

เสวนาประกอบนิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” จัดขึ้นโดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® Bangkok เพื่อบอกเล่าเบื้องหลังของโครงการต้นแบบซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไก “พัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาชีพ” ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบกลุ่มใหม่ๆ ภายใต้กรอบการทำงานระยะเวลา 9 เดือน

พบกับผู้ร่วมโครงการทั้ง 4 คู่ ซึ่งได้ร่วมกันค้นหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุของผู้ผลิต พร้อมเรียนรู้ถึงกรอบวิธีคิด กระบวนการผลิต ความมุ่งหมาย และมุมมองต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และเชิงพาณิชย์

คู่ที่หนึ่ง : ผ้าใยกัญชง & ดีไซน์สีเขียว
บริษัท DD Nature Craft Co., Ltd. โดย ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ & พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (Eco shop)

คู่ที่สอง : โฟมเพื่อการก่อสร้าง & ดีไซน์ที่มีผู้ใช้เป็นหัวใจ
กลุ่มบริษัท Polyfoam Manufacturing Co., Ltd. โดย อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ & พงศธร ละเอียดอ่อน (FiF Design Studio)

คู่ที่สาม : โมเสคโพลีเมอร์ & ดีไซน์เร้าอารมณ์
บริษัท Sonite Innovative Surface Co., Ltd. โดย นิติพันธ์ ดารกานนท์ & อภิรัฐ บุญเรืองถาวร (+Sense)

คู่ที่สี่ : วัสดุแปรรูปจากไม้ไผ่ & ดีไซน์ที่เข้าถึงธรรมชาติวัสดุ
บริษัท Pimtha Co., Ltd. โดย ธนา ทิพย์เจริญ & ศรัณย์ อยู่คงดี (SARRAN)

กำหนดการ
12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 น. เสวนาเบื้องหลัง “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)”
16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)”

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)


 
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
3. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที« Back to Result