What 's on

« Back to Result

ทรัพย์สินทางปัญญากับกราฟฟิคดีไซน์

  • When: 25 February 2009 | 13:30-16:30
  • Where: ห้องออดิทอเรียม TCDC

การบรรยาย “ทรัพย์สินทางปัญญากับกราฟฟิคดีไซน์” มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักออกแบบกราฟฟิกโดยเฉพาะ เช่น ความสำคัญและประโยชน์ของการจดลิขสิทธิ์ ขั้นตอนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางปัญญา

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การบรรยาย “ทรัพย์สินทางปัญญากับกราฟฟิคดีไซน์” มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักออกแบบกราฟฟิกโดยเฉพาะ เช่น ความสำคัญและประโยชน์ของการจดลิขสิทธิ์ ขั้นตอนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางปัญญา

เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ กับการทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดดของทรัพย์สินทางปัญญา จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ “สาธารณูปโภคทางความคิด” ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการทำวิจัยและพัฒนา และการผลักดันเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยในปี 2005 สหรัฐอเมริกามีขนาดของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดยมีขนาดของจีดีพีเท่ากับ 11.12% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศ

ในขณะที่อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 21% ต่อปี อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลหันมาผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเนื้อหาทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Content) อย่างจริงจัง

ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โหลกาแฟกระปุกเดียวอาจมีส่วนประกอบที่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ งานออกแบบ หรือเครื่องหมายการค้า บริษัทอย่างโคคาโคลา บันทึกมูลค่าความนิยม (Goodwill) และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ รวมกันในงบดุลถึง 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2007

คำถามจึงอยู่ที่ว่า เราจะทำให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องง่ายๆ ได้อย่างไร ทำอย่างไรจะผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็สร้างให้เกิดบรรยากาศที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้และสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคดิจิตัลนี้

จุดประสงค์ของการบรรยาย
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ
2) เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและป้องกันมูลค่าจากความคิด
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย
4) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. เปิดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
3. ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบกราฟฟิกและผู้ประกอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
5. การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือน โดยรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน/ครั้ง
6. บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น

« Back to Result