What 's on

« Back to Result

“Multiply by Craft”

 • When: 19 June - 24 July 2007 | 13:00-16:00
 • Where: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สัมมนานี้ คือการนำเสนอข้อมูล และความรู้จากด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมและธุรกิจด้านการออกแบบเกิดการปรับตัว ร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนความชำนาญและความคิดเห็น สู่การวางรากฐานของธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนท้องถิ่น

เนื้อหาโดยสังเขป / Seminar Outline

สัมมนานี้ คือการนำเสนอข้อมูล และความรู้จากด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมและธุรกิจด้านการออกแบบเกิดการปรับตัว ร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนความชำนาญและความคิดเห็น สู่การวางรากฐานของธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนท้องถิ่น

สัมมนานี้แบ่งเป็น
 1. การบรรยาย “หัตถกรรมไทย กับจุดปรับและจุดเปลี่ยน” โดย คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ (30 นาที)
 2. การอภิปราย “หัตถกรรมเป็นตัวคูณ” โดย วิทยากรจากสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (60 นาที)
 3. พัก 15 นาที
 4. ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ในหัวข้อ “จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ของหัตถกรรมไทย” (40 นาที)
กลุ่มเป้าหมาย
 1. นักออกแบบ และนักเรียนออกแบบ
 2. ผู้ผลิตงานหัตถกรรม โรงงานและ/หรือชุมชนหัตถกรรม
 3. นักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ออกแบบ
รายชื่อวิทยากร

1. คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษาด้านการออกแบบ สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  2. คุณพิเศษ วีรังคบุตร
อาจารย์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบัน Raffles Design และผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมผู้มีประสบการณ์กับบริษัทนานาชาติ
  3. คุณภัทรพล จันทร์คำ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุของห้องสมุดวัสดุ Material Connexion® Bangkok และเป็นนักออกแบบอิสระผู้มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ
  4. คุณนิมมาวดี ไกรนารา
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้มีประสบการณ์มากมายกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผลิตภัณฑ์ดอยตุง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เซรามิค
  5. คุณพชรพรรณ ตั้งมติธรรม
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษและอิตาลีมาแล้ว
  6. คุณวิพร ฐิติวงศ์
นักออกแบบเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงงานที่ฝรั่งเศส และฝึกงานที่อิตาลี ปัจจุบันเป็นทั้งนักออกแบบและบริหารงานให้กับตราสินค้าของตนเองและบริษัทจากอิตาลี

หมายเหตุ:
– วิทยากรต่อไปนี้ได้ผ่านประสบการณ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ คณะจากประเทศอังกฤษ Royal College of Art, London.
 
วัน/เวลา/สถานที่
 1. วันที่ 19 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 – 16.00 หอประชุม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 2. วันที่ 3 กรกฏาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 3. วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00- 16.00 น. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-5394-4805, 0-5321-1724
www.finearts.cmu.ac.th
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4320-2396
  ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ 
0-3536-6252-4 โทรสาร 0-3536-6092
 

สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
โทรศัพท์ 0-2664-7667 # 124 โทรสาร 0-2664-7670

« Back to Result