What 's on

« Back to Result

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

  • เวลา: 23 กันยายน 2560 | 10.00-16.30 น.
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ

เรียนรู้พื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน

สัญญาคืออะไร ทำไมต้องทำสัญญา สัญญามีความสำคัญอย่างไร และสิ่งพื้นฐานที่ต้องรู้ ก่อนจะทำสัญญา คุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง?

การทำสัญญา คือการทำข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป ว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการทำสัญญาใดๆ ขึ้นมาถือเป็นข้อผูกมัดคู่สัญญาให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำตามที่ตกลงในสัญญานั้นๆ เพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ของคู่สัญญา เราจึงควรมีความรู้เบื้องต้น ก่อนที่จะทำสัญญาใดๆ ก็ตาม ซึ่งโลกในยุคปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร โดยสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดการทำสัญญาออนไลน์ซึ่งทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางเพื่อมาทำสัญญา จึงทำให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมดิจิทัลที่ผู้คนนิยมทำธุรกรรมออนไลน์ บ่อยครั้งที่หลายๆ คนมักจะลืมนึกถึงจุดนี้ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองด้วยสัญญา

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำสัญญา ร่างสัญญา สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสัญญา การร่างสัญญาและการเข้าเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
3. แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร
4. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลักการและวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ใครควรเข้าร่วมการสัมมนานี้?
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กำหนดการ
10.00–10.30 น. ลงทะเบียน
10.30–12.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญา
           1. พื้นฐานสัญญา
           2. หลักการทำสัญญาและการร่างสัญญา 
13.00–15.30 น. สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
             1. การแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           2. เวลาและสถานที่ที่สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น
             3. การดำเนินการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
15.30–16.30 น. Q & A 


ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รับสมัครจำนวน 80 ท่าน

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่
 

พิเศษ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานออกแบบโลโก้ หรือคำถามที่ท่านสงสัยมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

หมายเหตุ
1. บรรยายเป็นภาษาไทย
2. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมก่อนงาน เริ่มอย่างน้อย 30 นาที ที่บริเวณโถงทางเข้าอาคารส่วนหน้า (Front Lobby) ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ  
3. จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท 


ประวัติวิทยากรชาติพร บารมี (ชาติ)
การศึกษา
- นิติศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน
- Partner ที่ Legal Advisory Council Limited (ปี 2548-ปัจจุบัน)
- อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554-ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด
การศึกษา
- นิติศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of
  Wisconsin Law School, USA

ประวัติการทำงาน
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
- อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ จาก Booyoung Housing Company Limited, South Korea
- ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


  
จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)
การศึกษา 
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Commercial Law, University of Ken 

ประวัติการทำงาน 
- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554-ปัจจุบัน) 
- ทีม Law Firm (ที่ปรึกษากฎหมาย) รายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (ปี 2558) 
- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd)  (ปี 2552–2553) 
- ทนายความ สำนักงานกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551-2552) 
- วิทยากรพิเศษ (ปี 2558-ปัจจุบัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214

« Back to Result