What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “Eco Creator นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน” สำหรับนักออกแบบ

  • เวลา: 12 - 21 กันยายน 2560
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ

เวิร์กช็อปที่นักออกแบบจะได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ร่วมกับผู้ประกอบการ 

นักออกแบบจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม บนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Design) ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ผ่านการเวิร์กช็อปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) อย่างเป็นระบบ โดยจะได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อความเข้าใจกระบวนการผลิตไปด้วยกัน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 10 คน
สมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ที่นี่
หรือ
  

การประกาศผล
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันที่ 10 กันยายน 2560

หมายเหตุ 
1. เปิดลงทะเบียนที่บริเวณโถงทางเข้าอาคารส่วนหน้า (Front Lobby) ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ  
2. จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214 หรืออีเมล์ infomaterials@tcdc.or.th

« Back to Result