What 's on

« Back to Result

การสัมมนา “Creative Digital Experiences: Designing the Next Society”

  • เวลา: 15 กันยายน 2560 | 9.00-16.00 น.
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ

เปิดมุมมองทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลทั้งต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการพัฒนาธุรกิจ

ปัจจุบันโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านธุรกิจอีกต่อไป หากแต่เป็นส่วนสำคัญที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อองค์กรธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

การสัมมนานี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการนำ AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดการนวัตกรรมในองค์กรให้มีความยั่งยืน รวมทั้งมีความเข้าใจและมีเหตุผลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ดังนี้

- เข้าใจถึงผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นของ Disruptive Business Model และการปรับตัวของธุรกิจระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือองค์กรธุรกิจระดับใหญ่ 
- เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Industry 4.0 และ Service 4.0 และสามารถประยุกต์รูปแบบใหม่ของ Digital Services และ Digital Experiences มาใช้ในองค์กรธุรกิจ
- เข้าใจและประยุกต์การใช้ Digital Technology ที่เกี่ยวข้องได้แก่ AI, Big Data และ IoT ที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
- เรียนรู้และลงมือทำ จนสามารถนำกระบวนการ Digital Transformation ไปประยุกต์เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร สร้างนวัตกรรม รวมทั้งกำหนดทีมงานและกระบวนการทำงานแบบใหม่ 
- เพิ่มขีดสมรรถนะด้านการทำ Digital Communication และ Digital Collaboration รวมไปถึงการสร้าง Digital Culture ในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและอนาคต

ใครควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?
1. ธุรกิจ SMEs ที่ต้องการทำความเข้าใจและสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยดิจิทัล
2. ธุรกิจ Tech Start Up ที่ต้องการแนวคิดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
3. องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลาง ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาองค์กร และผู้บริหารธุรกิจ IT     หรือดิจิทัล
4. นักออกแบบสร้างสรรค์ บริษัทออกแบบ และบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้และประยุกต์องค์ความรู้ด้าน Digital Transformation มาใช้กับธุรกิจของตน
5. บุคลากรหรือองค์กรภาครัฐที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เกิด Thailand 4.0

กำหนดการ 
9.00-9.30 น.         การบรรยายในหัวข้อ “Thailand 4.0”, “Industry 4.0” และ “Service 4.0”
9.30-10.30 น.         การบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบใหม่ของ Digital Experiences และ Service Innovation 
                                with Value Co- Creation”
10.30-10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.        การสัมมนาในหัวข้อ “ขั้นตอนการ Digital Transformation เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน” 
12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.        การสัมมนาในหัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการนำใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในองค์กร” 
14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.50 น.        เวิร์กช็อปในหัวข้อ “Digital Transformation”
15.50-16.00 น.        สรุปการสัมมนาและแนะนำโครงการของ TCDC ในอนาคต เพื่อรองรับ Digital & Disruptive Economy 
                                "TCDC Creative Digital Entrepreneurship (development) Program"

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 120 ท่าน
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

หมายเหตุ
1. เปิดลงทะเบียนที่บริเวณโถงทางเข้าอาคารส่วนหน้า (Front Lobby) ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ 
2. จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท 


ประวัติวิทยากร

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 


อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC กรุงเทพฯ (คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ) โทร. 081-561-7449 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.)

« Back to Result