What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป “ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน”

  • เวลา: 6 - 21 กันยายน 2560
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ

เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

TCDC ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) จัดทำโครงการ ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภค ไม่ว่าจะเป็นสินค้า Lifestyle เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน วัสดุ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งออกสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม บนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Design) ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ผ่านการเวิร์กช็อปด้วยกระบวนการ Design Thinking เพื่อค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) อย่างเป็นระบบ และต่อยอดในโครงการ คิด ผลิต ขาย D.R.I.V.E 

โดยเวิร์กช็อปจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 / ECO Journey Starts / 6 กันยายน 2560 / 13.00-17.00 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ 
การสัมมนาเปิดตัว “โครงการ ECO Creator สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ โดยจะมีการบรรยายดังต่อไปนี้
1. การบรรยายในหัวข้อ “Life Cycle Design Thinking” โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. การบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (A Green Business Journey of the ReMaker)” โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับ ITAP 
3. การบรรยายในหัวข้อ “ITAP for SMEs 4.0” โดย ITAP

ช่วงที่ 2 / ECO Journey Starts: Design Thinking / 12-13 และ 20 กันยายน 2560 / 10.00-17.00 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ
เข้าร่วมเวิร์กช็อปกระบวนการ Design Thinking เพื่อค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) และโจทย์ที่จะไปพัฒนาต่อในโครงการฯ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. สร้างแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Concept) ที่มีการพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยตั้งแต่การเริ่มกระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking Processes)
2. ระดมสมองเพื่อทดลองออกแบบต้นแบบ (Prototype)
3. ทดลองขึ้นรูปและผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ช่วงที่ 3 / ECO Journey Starts: Life Cycle Design  / 21 กันยายน 2560 10.00-17.00 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ
1. การบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Design)”
2. การบรรยายในหัวข้อ “Life Cycle Design Processes” เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Design) ในกระบวนการออกแบบ
3. การบรรยายในหัวข้อ “Life Cycle Assessment” เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA)
4. การบรรยายในหัวข้อ “Eco labels” เกี่ยวกับระบบรับรองและฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabels)
5. การบรรยายในหัวข้อ “Case Studies” เกี่ยวกับตัวอย่างกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Design) และการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม นอกจากจะได้ทิศทางของธุรกิจ ECO Business Model และหัวข้อที่จะพัฒนาต่อแล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าให้บริการช่วยเหลือด้านวิจัยพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 50 (ไม่เกิน 400,000 บาท)

สำหรับวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีทิศทาง มีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ต่อไป พร้อมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์ ECO Product Fair ในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ไม่ว่าจะเป็น สินค้า Lifestyle เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน วัสดุ สิ่งทอบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ 

รับสมัครจำนวน 10 บริษัท 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้-3 กันยายน 2560
เต็มแล้ว


หมายเหตุ 
1. ผู้ประกอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ 
2. ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับหัวข้อการพัฒนาของแต่ละบริษัท
3. สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 50 (ไม่เกิน 400,000 บาท) สำหรับวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ่ายค่าดำเนินการไปก่อนแล้วนำมาเบิกคืนได้ตามที่กำหนดในข้างต้น
4. เปิดลงทะเบียนที่บริเวณโถงทางเข้าอาคารส่วนหน้า (Front Lobby) ชั้น 1 TCDC  
5. จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214 หรืออีเมล์ infomaterials@tcdc.or.th 

« Back to Result