What 's on

« Back to Result

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM 2017 ภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”

  • เวลา: 7 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
  • สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ

ร่วมส่งแนวคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ภายใต้โครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM ตั้งแต่วันนี้–3 กันยายน 2560

DESIGNING IMPACT PROGRAM 2017
โครงการที่บ่มเพาะพร้อมต่อยอดแนวคิดการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

TCDC กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ให้เหล่านักออกแบบ บุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ผ่านการบ่มเพาะแนวคิดการออกแบบ จนกลายเป็นผลงานต้นแบบ ผ่าน 3 กระบวนการ คือ “คัดเลือก บ่มเพาะ และส่งแนวคิดออกสู่สาธารณะ” ตลอดระยะเวลา 8 เดือน พร้อมรับเงินสนับสนุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลงาน

หัวข้อในปี 2017 ของโครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM คือ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ในอีก 33 ปี โลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ประชากรกว่าร้อยละ 20 มีอายุมากกว่า 60 ปี ความต้องการของเขาเหล่านั้นไม่ต่างจากวัยรุ่นในวันนี้ เช่นเดียวกันกับทัศนคติของคำว่า “ความแก่” ที่แตกต่างกันออกไปภายใต้บริบทของโลกในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต หลายคนอาจมีทัศนคติที่มีต่อความชราภาพว่าเป็นข้อจำกัดของการใช้ชีวิต แต่หากลองสำรวจดูอีกแง่มุมหนึ่งว่า “ความชราภาพเป็นเพียงอีกหนึ่งรูปแบบการใช้ชีวิต” ลองจินตนาการถึงการดำรงชีวิตของคุณในอนาคตที่จะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุ หากจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวิถีใหม่ คุณอยากจะให้มีโอกาสอะไรที่เอื้ออำนวยให้ผู้สูงวัยแห่งอนาคตได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายอย่างมีความสุขมากขึ้นบ้าง

TCDC ชวนคุณร่วมส่งแนวคิดการออกแบบ ภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของวิถีชีวิตในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเมือง พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการออกแบบระบบใหม่ อันมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ภายใต้โครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักออกแบบ กลุ่มนักออกแบบ สตูดิโอออกแบบ นักประดิษฐ์ นักวิจัย โปรเเกรมเมอร์ เมกเกอร์ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์และนักเรียน-นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
2. ไม่จำกัดอายุ
3. สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการได้
4. สามารถอัพเดทกระบวนการคิดเชิงออกแบบของตัวเองทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของ DESIGNING IMPACT PROGRAM

ข้อกำหนดการส่งแนวคิดการออกแบบเข้าร่วมโครงการ
1. CV และตัวอย่างผลงาน (ไฟล์.pdf ขนาดไม่เกิน 30 MB)
2. แนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย
- คำอธิบายแนวคิด ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
- Presentation อธิบายแนวคิดของตัวเองไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 30 MB) ที่แสดงถึงการค้นคว้าข้อมูล แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual Idea) และภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)  
3. กิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบของตัวเองที่คิดว่าจะจัดในช่วง DESIGNING IMPACT WEEKEND ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
1. แนวคิดการออกแบบต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”
2. แนวคิดการออกแบบต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. แนวคิดการออกแบบต้องมีความเป็นไปได้ของการพัฒนาออกมาเป็นชิ้นงานต้นแบบภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด (กันยายน- ธันวาคม 2560) รวมไปถึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อไป
5. แนวคิดการออกแบบต้องมีความสร้างสรรค์และแสดงถึงความเป็นต้นแบบ (Originality)  
6. ผู้ส่งผลงานต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ และให้ถือว่าผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้ส่งผลงานไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ ได้

กระบวนการทำงาน
โครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ โดยใช้ระยะเวลา 8 เดือน ดังนี้

กระบวนการที่ 1 / คัดเลือก / 4 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะมีทั้งหมด 2 รอบ
รอบที่ 1: พิจารณาจาก Presentation แนวคิดการออกแบบที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร
รอบที่ 2: พิจารณาจากการสัมภาษณ์กับทีม Jury โดยจะมีแนวคิดการออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน 4 ทีม

สามารถส่งแนวคิดได้ตั้งแต่วันนี้-วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่
อ่านรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่

การประกาศผล
1. ประกาศผลแนวคิดที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
2. เจ้าของแนวคิดเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทีม Jury ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
3. ประกาศผลแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน 4 ทีม ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 

ประกาศรายชื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายสู่กระบวนการบ่มเพาะในโครงการ “DESIGNING IMPACT PROGRAM 2017” ภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”   

กระบวนการที่ 2 / บ่มเพาะ/ เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาแนวคิดร่วมกันกับทีม Facilitator / กันยายน-ธันวาคม 2560
การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ (Design Development)
ครั้งที่ 1: 19 กันยายน 2560 l 10.00-18.00 น.
กิจกรรม Kick-off Program นำเสนอแนวคิดการออกแบบของแต่ละทีม และเวิร์กช็อปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ
ครั้งที่ 2: 10 ตุลาคม 2560 l 10.00-18.00 น.
การบรรยายจาก Guest Lecturer และเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ
ครั้งที่ 3: 24 ตุลาคม 2560 l 10.00-18.00 น.
การบรรยายจาก Guest Lecturer และเวิร์กช็อปเพื่อติดตามความคืบหน้าและพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ

การพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype Development)
ครั้งที่ 4: 14 พฤศจิกายน 2560 l 14.00-18.00 น.
การนำเสนอภาพร่างของผลงานต้นแบบ (Sketch & Prototype) และเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาร่างต้นแบบ
ครั้งที่ 5: 28 พฤศจิกายน 2560 l 14.00-18.00 น.
การนำเสนอตัวอย่างของผลงานต้นแบบและเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาต้นแบบ
ครั้งที่ 6: 12 ธันวาคม 2560 l 14.00-18.00 น.
การนำเสนอกระบวนการพัฒนาแนวคิดการออกแบบและผลงานต้นแบบต่อทีม Jury และ Facilitator เพื่อเป็นแนวทางในการจัดแสดงผลงาน

กระบวนการที่ 3/ ส่งออกแนวคิดสู่สาธารณะ / มกราคม–มีนาคม 2560
การเผยแพร่กระบวนการคิดเชิงออกแบบและตัวอย่างชิ้นงานในนิทรรศการ DESIGNING IMPACT PROGRAM รวมไปถึงการเสวนาเพื่อบอกเล่ากระบวนการคิดและการพัฒนาชิ้นงานระหว่างโครงการ พร้อมจัดกิจกรรมในช่วง DESIGNING IMPACT WEEKEND ซึ่งเป็นการเผยแพร่และต่อยอดแนวคิดในโครงการ เช่น การจัดเวิร์กช็อป การเสวนา หรือ Live Performance เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
กระบวนการที่ 2: บ่มเพาะ

1. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน มูลค่ารวม 100,000 บาท (ค่าผลิตผลงานต้องไม่ต่ำกว่า 25% ของค่าพัฒนาผลงาน)
*การจ่ายเงินสนับสนุน ช่วงเริ่มต้นโครงการ 30,000 บาท และระหว่างพัฒนาแนวคิด 70,000 บาท
2. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาผลงานร่วมกันกับทีม Facilitator จำนวน 6 ครั้ง
3. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20,000 บาท
4. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยภายในเครือข่ายของ TCDC และพันธมิตรของโครงการ (หากต้องการ)
5. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม จะมีพื้นที่ในการประชุม วางแผน และพัฒนางานออกแบบ ภายในพื้นที่ของ TCDC กรุงเทพฯ
6. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม สามารถใช้บริการของ TCDC ทุกสาขาระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
7. แนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมกิจกรรมและในเว็บไซต์ของโครงการโดยเริ่มประชาสัมพันธ์โปรแกรมกิจกรรมทั้งหมด ผ่านช่องทางการสื่อสารของ TCDC และพันธมิตรของโครงการ ตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้นไป

กระบวนการที่ 3: ส่งออกแนวคิดสู่สาธารณะ
1. แนวคิดการออกแบบจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการในพื้นที่ห้องแกลอรี ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ โดยจัดแสดงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตัวอย่างชิ้นงาน *นิทรรศการเป็นหนึ่งในโปรแกรมของเทศกาล Bangkok Design Week 2018
2. แนวคิดการออกแบบจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบกิจกรรมในช่วง DESIGNING IMPACT WEEKEND
3. เจ้าของแนวคิดการออกแบบที่เข้ารอบไม่เกิน 4 ทีม จะได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบอกเล่ากระบวนการคิดและการพัฒนาชิ้นงานของโปรเจ็กต์ในกิจกรรมเสวนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมของเทศกาล Bangkok Design Week 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram
designingimpact@tcdc.or.th
โทร.02-105-7441 ต่อ 119 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30- 17.30 น.)

« Back to Result