What 's on

« Back to Result

โครงการ “Redefining the District สรรค์สร้าง...เจริญกรุง”

  • เวลา: 5 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2560
  • สถานที่: ย่านเจริญกรุงและพื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพฯ

โครงการ “Redefining the District สรรค์สร้าง...เจริญกรุง” พัฒนาเจริญกรุงสู่ย่านสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงศักยภาพและเสน่ห์ของเจริญกรุงให้เป็นที่รู้จัก

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มโครงการ “Redefining the District สรรค์สร้าง...เจริญกรุง” เพื่อสะท้อนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ TCDC ในการพัฒนาย่านเจริญกรุงสู่ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาย่านเจริญกรุงภายใต้โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2560 บนพื้นฐานการศึกษาวิจัยแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ภายใต้โครงการ Co-create เจริญกรุง ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และการเชื่อมตรอกซอกซอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐในการปรับปรุงบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ การส่งเสริมให้เกิดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่และสร้างให้ย่านเจริญกรุงฟื้นกลับมาเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญอีกครั้ง 
  
กิจกรรมภายใต้โครงการ “Redefining the District สรรค์สร้าง...เจริญกรุง” มีดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม “Redefining the District สรรค์สร้าง...เจริญกรุง” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในย่านเจริญกรุงจากการให้บริการของ TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ย่านเจริญกรุงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยกิจกรรมจัดอยู่ที่พื้นที่ด้านในและรอบนอกอาคารไปรษณีย์กลาง 

2. นิทรรศการออนไลน์ Revival the District เพื่อค้นหาศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจจากการออกแบบปรับปรุงอาคารหลังเก่าในย่านเจริญกรุง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์ revivalproject.tcdc.or.th ซึ่งรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวของธุรกิจสร้างสรรค์ที่ถือกำเนิดและเติบโตขึ้นในย่านเจริญกรุง 

3. เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 ซึ่งเป็นการนำเสนองานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ตลอดจนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงเครือข่าย และขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของเมืองในเวทีโลก (www.tcdc.or.th/projects/BangkokDesignWeek)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214


« Back to Result