What 's on

« Back to Result

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 4

  • When: 27 - 28 March 2017 | 9.00-17.30 น.
  • Where: สถาบันพลาสติก

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี!

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560: คุณสมบัติ กระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพ  

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 - 10.15 น.    ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก
10.15 - 10.30 น.     ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน    
10.30 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.    กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก (พร้อมชมการสาธิตการผลิตจริง)  
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานกลางวัน   
13.00 - 14.30 น.    หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิคสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก     
14.30 - 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.    ถามตอบ และเริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อป โดยให้นักออกแบบจับกลุ่มร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามโจทย์ที่กำหนดให้

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560: การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.    ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
                                ดร. พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และคุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio
10.30 - 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.    ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ ที่มีความเป็นไปได้ในการผลิต
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานกลางวัน   
13.00 - 15.30 น.    ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นงาน 3D โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 3D
15.30 - 16.30 น.    ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนำเสนอร่างแบบที่ขึ้น 3D พร้อมทั้งแนวคิดในการออกแบบ

หมายเหตุ  
1. เวิร์กช็อปดำเนินเป็นภาษาไทย
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. สถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป
4. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนเริ่มเวิร์กช็อป ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
5. หากต้องการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์กช็อป กรุณาติดต่อแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น


คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักออกแบบหรือผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปี 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging Design
3. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ครบทั้ง 2 วัน   

สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่
สำหรับบุคคลทั่วไป
สำหรับนักศึกษา 


***
ประวัติวิทยากร

ดร.พีระวัฒน์ สมนึก
ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
       
ปริญญาเอก    วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท     วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี      เทคโนโลยีการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน
นักวิทยาศาสตร์ 7ว. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม:  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2543-2550)
นักวิทยาศาสตร์ 5 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม:  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2540-2543)
นักวิทยาศาสตร์ 5 โครงการมาตรวิทยา:  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2538-2540)
อาจารย์พิเศษ วิชา Polymer Processing:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2548)
อาจารย์พิเศษ วิชา Packaging:   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2546)
อาจารย์พิเศษ วิชา Mold Design:  วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี (2547-2551)

พงศธร ละเอียดอ่อน
ผู้ก่อตั้ง FIF DESIGN STUDIO

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูง ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ  FiF DESIGN Studio ภายใต้การนำของเขามีผลงานมากมาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการทำงานของตนอย่างสั้นๆ ว่า “ออกแบบให้ใช้ดีและขายดีด้วย” ซึ่งนั่นหมายถึงเขาต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Human-centered Design, User Research, Market & Trend Analysis ไปจนถึง Brand & Product Insight เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด สถาบันพลาสติก
คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 421
คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หรือคุณเจษฎา บุญนิธีวนิช โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 424

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ คุณปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข โทร 0 2105 7400 ต่อ 225

« Back to Result