What 's on

« Back to Result

สัมมนา “การออกแบบบริการ”

  • (สัมมนา)
  • เวลา: 5 กันยายน 2556 | 17.00-18.30
  • สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

จองเต็มแล้ว

การออกแบบในปัจจุบันมีการพัฒนาจาก “สินค้า” ไปสู่ “บริการ” เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้นและส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจ แต่ “การออกแบบบริการ” ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโลก การออกแบบบริการจึงกลายเป็นกระแสสำคัญของวงการอุตสาหกรรมออกแบบทั่วโลก

TCDC ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา “การออกแบบบริการ” โดยสองวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Service Design จาก The Oslo School of Architecture and Design ราชอาณาจักรนอร์เวย์ Prof. Dr. Simon Clatworthy และ Ted Matthews เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเป็นช่องทางใหม่ในการพัฒนางานออกแบบของไทยเพื่อการพัฒนาในเชิงธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กำหนดการ
17.00-17.30    การบรรยายเรื่อง “Design role in the current and future discourse of service design and business” โดย Prof. Dr. Simon Clatworthy
17.30-18.00    การบรรยายเรื่อง “Service Design thinking as a tool for social innovation” โดย
Ted Matthews
18.00-18.30    ถาม-ตอบ

รู้จักวิทยากร

Prof. Dr. Simon Clatworthy
Prof. Dr. Simon Clatworthy จบปริญญาเอกด้าน Service Design และเป็นอาจารย์สอนด้าน Interaction Design ที่ Oslo School of Architecture
เขาเป็นผู้ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการบริการลูกค้าให้กับหลายองค์กรผู้ให้บริการชั้นนำในนอร์เวย์ ในปี 2011 เขารับหน้าที่หัวหน้าศูนย์ Centre for Service Innovation ด้านแบรนด์และประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งเป็นโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรผู้ให้บริการร่วมกับสถาบันวิจัยหลายแห่งในนอร์เวย์
ประสบการณ์ของ Simon ยังรวมถึงนวัตกรรมด้านการบริการอีกมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาแนวคิดใหม่ด้านการให้บริการสำหรับบริษัทคมนาคมระหว่างประเทศ นวัตกรรมการบริการในธุรกิจการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของประเทศนอร์เวย์โดย Accenture  และโครงการศึกษาว่า Service Design สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าให้กับ Telenor ได้อย่างไร โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบจุดสัมผัส (Touch-point Design) และการเปลี่ยนผ่านจากกลยุทธ์แบรนด์สู่ประสบการณ์ลูกค้า

Ted Matthews
Ted Matthews เป็นอาจารย์ประจำ The Oslo School of Architecture and Design ควบคู่ไปกับการศึกษาปริญญาเอกด้านการพัฒนาเครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม และตลอดจนเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย DesignLab for Social Innovation ซึ่งริเริ่มโดย AHO และ Norsk Form เพื่อศึกษาบทบาทของการออกแบบในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสังคม และปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในเมือง
เขาจบปริญญาโทสาขา Industrial Design จาก Central St Martin's College of Art and Design ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีประสบการณ์มากมายด้านออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางผังเมืองซึ่งเน้นความร่วมมือของชุมชนและการสร้างนวัตกรรมสำหรับสาธารณชนและด้านสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ State department for roads, Statedepartment for Environment, Norwegian Fashion Institute และ Oslo School of Marketing

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

จองเต็มแล้ว

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
3. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบริการหูฟังการแปลเป็นภาษาไทย


« Back to Result