Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานสัมมนา “3D Printing จุดเปลี่ยนงานออกแบบ”

งานสัมมนา “3D Printing จุดเปลี่ยนงานออกแบบ"

เวลา: 1 ธันวาคม 2556 | 13.00 – 16.30
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม, TCDC

วิทยากร: อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า, อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์, อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

คุณรู้หรือยังว่าการพิมพ์แบบสามมิติทำอะไรได้บ้าง? ร่วมทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่จะพลิกรูปแบบการผลิตและการตลาด อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง การผลิตแบบ 3D Printing คือการผนวกเอาระบบปฏิบัติการดิจิทัลมารวมไว้กับกระบวนการผลิต โดยมีรากฐานมาจากช่วงกลางยุค 80s เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเข้าสู่ตลาดการผลิตและถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญใน การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการผลิตของโลก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 นิตยสาร The Economist กล่าวถึงเทคโนโลยี 3D Printing ว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งสะท้อนการผลิตในอนาคตว่าจะเป็นการผลิตที่ไม่เน้นเฉพาะจำนวนในแบบ Mass Production แต่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้มากที่สุด ร่วมเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการพิมพ์แบบสามมิติ ไปจนถึงวิธีการปรับใช้เพื่องานออกแบบในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และการเอื้อประโยชน์ในสาขาอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=17369

ดูวิดีโอ คลิก« Back to Result

  • Published Date: 2013-12-30
  • Resource: video.tcdc.or.th