Creative Knowledge

« Back to Result | List

ก่อนเศรษฐกิจจะสร้างสรรค์

จากเส้นทางการดำเนินนโยบายการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนผ่านจากยุคเกษตรกรรมมาสู่ยุคอุตสาหกรรมที่นำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ “ความคิดสร้างสรรค์” เริ่มปรากฏให้เห็นจากร่องรอยจางๆ จนมาเด่นชัดขึ้นเมื่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้สร้างมุมมองใหม่ให้กับเหล่าผู้ผลิตนโยบาย ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ที่เคยเป็นเพียงทิศทางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มาเป็นแผนการดำเนินงานสำหรับอนาคตใหม่ของประเทศไทย

localwisdom1.jpg

localwisdom2.jpg

localwisdom3.jpg

เรื่อง : มนฑิณี ยงวิกุล

« Back to Result

  • Published Date: 2018-09-04
  • Resource: www.creativethailand.org