Creative Knowledge

« Back to Result | List

ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำแล้วรวย

ธุรกิจสร้างสรรค์จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 มากเพียงใด ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยควรมีการปรับโครงสร้างไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ด้วยระบบเศรษฐกิจซึ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม โดยทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้แนวทาง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" หรือเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญาและการศึกษาวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมความรู้ทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นทั้งสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคมได้

P8053083.jpg

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)1 ได้จัดทำหลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs พร้อมเปิดช่องทางในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองตลาดและขายสินค้าผ่านโครงการ D.R.I.V.E 2018 คิด ผลิต ขาย จัดทำเวิร์กช็อปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และหาความเป็นไปได้ทางการเงินและธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ในปีนี้มีผู้ประกอบการสร้างสรรค์กว่า 30 บริษัทที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมที่มีคุณค่าและยั่งยืน และให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ตัวอย่างธุรกิจที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ D.R.I.V.E 2018 คิด ผลิต ขาย ของกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ‘ธูปน้ําไอเย็น’ บูชาสบายใจ ปลอดภัยไร้มลพิษ ของแบรนด์มงคลคิด ซึ่งแนวคิดตั้งต้นเกิดขึ้นจากความต้องการอยากลดปัญหาอย่างถาวรของควันและฝุ่นธูปซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ความร้อน และเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัย พัฒนามาสู่ ‘ธูปน้ําไอเย็น’ ที่ใช้กลไกการระเหยของไอน้ำ ทดแทนการเกิดควันไฟ แต่ยังคงความหมายตามความเชื่อในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ สามารถผสมกลิ่นเองได้ พกพาสะดวก ปลอดภัย เหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองและเป็นของขวัญ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนคุณสมบัติและสร้างจากของเหลือใช้เพื่อสิ่งดีกว่าคือแผ่นพื้นยางรีไซเคิลของบริษัท วินเทรด โปรดักส์ จำกัด ที่มีแนวคิดตั้งต้นจากความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์รีไซเคิลให้เป็นวัสดุใหม่ที่ยังคงคุณสมบัติความนุ่มของเนื้อสัมผัส พัฒนามาสู่  ‘DeCycle’ แผ่นพื้นยางจากยางรถยนต์รีไซเคิลสําหรับปูพื้นภายนอกอาคาร เพิ่มคุณสมบัติของวัสดุให้มีผิวสัมผัสแตกต่างกันสองด้าน ได้แก่ ด้านนุ่มสบายเท้า ผสมหินช่วยป้องกันการลื่นล้ม และด้านหยาบช่วยผ่อนคลายสปาเท้า สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน พร้อมรูปทรงใหม่ทรงหกเหลี่ยมเพิ่มลูกเล่นให้การปูพื้นสวยงามยิ่งขึ้น 

P8043061.jpg

หลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์อย่างโครงการ D.R.I.V.E 2018 คิด ผลิต ขาย เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการออกแบบ เพื่อยกระดับธุรกิจให้อยู่ในนิเวศของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ คือการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจอื่นๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้ตรงใจผู้บริโภคและทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก

สามารถดูผลงานน่าที่สนใจนี้ได้ที่ Creative Business Showcase ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 TCDC ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนเป็นต้นไป 
____________________
1ปัจจุบันได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง : ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข 

« Back to Result

  • Published Date: 2018-09-04
  • Resource: www.creativethailand.org