Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานบรรยาย รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า (14 กรกฏาคม 2554)

การบรรยาย รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า
 

เวลา 14 กรกฏาคม 2554 | 14:00-16:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร ดร. นราพร รังสิมันตกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” บอกเล่าเรื่องราวของฉลากทั้งสองประเภท ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยและการใช้งานที่เหมาะสม ฉลากที่กำกับเรื่องเส้นใยสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของฉลากระบุประเภทของเส้นใย และวิธีการซักรีดผ่านตัวอย่างฉลากที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา และแนะนำการอ่านสัญลักษณ์ในฉลาก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8427

ดูวิดีโอ คลิก

« Back to Result

  • Published Date: 2011-09-21
  • Resource: video.tcdc.or.th