Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Design Usability for Digital Consumer Behavior โดย Brand Baker

เรื่อง : อาศิรา พนาราม

BRAND BAKER.jpg

Brand Baker คือเอเจนซี่ที่ทำงานด้านกลยุทธ์การตลาดให้กับสื่อดิจิทัล งานของพวกเขามีทั้งการทำโฆษณาออนไลน์ การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ในเวิร์กช็อปนี้ Brand Baker ได้นำเสนอประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 
1) ความสำคัญของ Design Usability 
2) ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ Design Usability และ 
3) การออกแบบ Mobile Application 

ในยุคที่สื่อดิจิทัลมีมากมายมหาศาลเช่นทุกวันนี้ การจะดึงลูกค้าให้กลับมาใช้สื่อของเราเรื่อยๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตลาดหรือการโฆษณาที่ดีเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญอีกข้อก็คือเรื่องของการออกแบบ “Usability Design” หรือที่มักเรียกกันรวมๆ ว่า “UX” (User Experience) ซึ่งหมายถึงการออกแบบการใช้งานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ อันจะนำไปสู่ “ความรู้สึกพึงพอใจ” ที่ทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานบ่อยๆ นั่นเอง 

ความพึงพอใจออกแบบได้
การสร้างความพึงพอใจ คือ การทำงานที่ต้องตอบสนองกับ “สมอง” ของมนุษย์ ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

1. ตั้งเป้าหมายและตอบโจทย์ – ก่อนจะเริ่มออกแบบต้องมีการวางเป้าหมายและตอบโจทย์ให้ชัด เพราะเป้าหมายจะนำไปสู่งานออกแบบที่แตกต่างกัน
2. แปลงของยากให้เป็นของง่าย – ลองคิดเปรียบเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้ามากมายมหาศาล เราจะวางแผนอย่างไรให้ลูกค้าหาสิ่งที่เขาต้องการได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด และไม่หนีไปซื้อของที่อื่น 
3. สร้าง Mood & Tone ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย – ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัด เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และออกแบบให้โดนใจที่สุด
4. ตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน – ผู้บริโภคในสื่อดิจิทัลนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เว็บยอดฮิตเว็บหนึ่งอาจกลายเป็นเว็บที่ล้าหลังได้ในระยะเวลาสั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เกมตระกูล FarmVille ของค่าย Zynga ที่เคยมียอดผู้ใช้กว่า 100 ล้านคนในปี 2554 แต่ความนิยมกลับลดลงฮวบฮาบภายใน 9 เดือน (และไม่มีทีท่าจะกลับมาได้) เพราะผู้เล่นรู้สึกเบื่อวิธีของเกมแบบนี้แล้ว เป็นต้น

ข้อคิดในการออกแบบ User Experience
- Less is More เรียบง่ายคือดีที่สุด ดังนั้นคิดให้เยอะแต่ทำให้น้อย 
- Navigation Design ทำให้เข้าใจง่าย ดูรู้ว่าอะไรมาก่อน-หลัง ทำให้คนไม่หลงทางและกลับมาหน้า Home ได้ตลอด
- Function Design เช่น เก็บข้อมูลง่าย แชร์ง่าย ลงทะเบียนสะดวก ใส่ฟังก์ชั่นสำคัญให้จบในหน้าแรกของเว็บ (โดยไม่ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์เลย)
- Feel Good ทำให้ผู้ใช้รู้สึกดี เช่น วางตำแหน่งปุ่มใช้งานตามความเคยชินของผู้ใช้ (บน ล่าง ขวา ซ้าย) ใช้รูปดึงความสนใจ ฯลฯ 
- Testing เมื่อออกแบบเสร็จแล้วต้องเชิญผู้ใช้มาทดลองอย่างน้อย 15 คน เพื่อหาช่องโหว่ ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

IMG_4014.JPG

Brand Baker is an agency working on the marketing strategies for digital media. Their works include online advertising, brand creating, web design and all sorts of applications.

In this workshop, Brand Baker had presented three major subjects: 1) the important of Design Usability 2) Things to be considered in Design Usability and 3) Mobile Application design.
In an age of tremendous digital media, to draw customers back to use our media incessantly does not depend only on having good marketing or advertising. It also needs another important key: ‘Usability Design’ or usually be called ‘UX’ (User Experience) which means the design that offers good experience and leads to ‘satisfaction’ that will bring the users back to our media.

Satisfaction could be designed
Creating customer satisfaction is the working process that reacts with human ‘brain’. The principles of customer satisfaction are:
1. Set goal and be relevant - Before starting the design, you have to set gal and be relevant to the subject. Each goal will lead to different style of design.
2. Be simple – Imagine a supermarket with a huge amount of merchandise; how do we plan for customer to find what they want easily and quickly; and not go shopping at other places.
3. Create Mood & Tone that match with target group – Specify the target group such as children, teenage or adult; then design to match the target.
4. Keep up to date – The customers in digital media change so fast. One hit website could become old-fashioned in short period, for example FarmVille game by Zynga had a total of users more than 100 million people in 2011; but its popularity declined drastically within 9 months (and does not seem to come back) because the players get bored with the same approach of the game.

Ideas on designing ‘User Experience’
- Less is More: Simple is best. Think much but make it less. 
- Navigation Design: Simplification. Make it easy for users to know where to go in sequence, not be misguided and can return to ‘Home’ page at any time. 
- Function Design: For example easy to collect data, to share, to register. All important functions should be ready in the Home page (without moving cursor at all).
- Feel Good: Make the users feel good, for example, position the usage buttons in accordance with the familiarity of users (top bottom right left) or draw attraction with photos.
-Testing: Once the design is complete, the users must be invited to test at least 15 people to find the loopholes. Reduce errors to a minimum.

« Back to Result

 • Published Date: 2013-05-20
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป