Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Open FARM โดย FARMGROUP

เรื่อง : ศันสนีย์ เล้าอรุณ

page.jpg

บริษัท FARMGROUP นำทีมโดย คุณวรทิตย์ เครือวาณิชกิจ ได้เปิดฟาร์มต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการออกแบบ ผ่านบรรยากาศการเสวนาที่เป็นกันเองตามคอนเซ็ปต์ Yes, we’re open! Meet, talk, eat, drink & party 

ในงานนี้คุณวรทิตย์ได้เชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GMM Grammy และคุณสันติ ลอรัชวี นักออกแบบกราฟิกจากบริษัท Practical Design Studio มาร่วมพูดคุยถึงปรัชญาการทำงาน พร้อมทั้งชวนเพื่อนๆ นักออกแบบในวงการมาร่วมสังสรรค์อีกมากมาย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ เปรียบเทียบปรัชญาการทำงานและการใช้ชีวิตของเขาว่าเหมือนกับ “การเชื่อมต่อจุด” (Connecting dots) โดยเขาอธิบายว่าประสบการณ์เลวร้ายหรือความไม่สมหวังต่างๆ ก็คือจุด (หรือแผล) ในเส้นทางชีวิต ซึ่งในความแย่ของมันก็มีข้อดีที่ทำให้คนเราได้เรียนรู้และรู้จักรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนั้นคุณธนายังได้ให้ข้อคิดว่า “คนเรามีโอกาสแพ้มากกว่าชนะเสมอ ดังนั้นเมื่อเราเผชิญกับความล้มเหลว เรื่องไม่คาดฝัน หรือความรู้สึกด้อยค่า ก็จงมองว่ามันมีข้อดีซ่อนอยู่ นั่นคือเราจะมองเห็นตัวเองชัดขึ้น และค้นหาสิ่งที่ถนัดจริงๆ ได้”

ฝ่ายคุณสันติ ลอรัชวี ได้บรรยายถึง “กระบวนการออกแบบ” ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : “Analysis” หรือการวิเคราะห์ กล่าวคือเมื่อนักออกแบบได้รับโจทย์จากลูกค้าแล้ว ก็ควรจะค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบข่ายความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้นักออกแบบได้ฝึกวิเคราะห์และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ 
ขั้นตอนที่ 2 : “Incubation” หรือการตกผลึกความคิด เป็นระยะที่นักออกแบบนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาขบคิดไปเรื่อยๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองกว่าจะตกผลึกเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด 
ขั้นตอนที่ 3 : “Inspiration” หรือการสร้างแรงบันดาลใจ กระบวนการนี้เกิดจากการหลอมรวมของข้อมูลเชิงลึก จินตนาการ และสัญชาตญาณของตัวนักออกแบบเอง 
ขั้นตอนที่ 4 “Verification” หรือการตรวจสอบความถูกต้อง นักออกแบบต้องมีมาตรวัดในการตรวจสอบผลงานของตนเองว่า มีรูปแบบที่สัมพันธ์กับความหมายและบริบทที่จะนำไปใช้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักออกแบบต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อจะพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น  
ท้ายสุดคุณวรทิตย์ หัวเรือใหญ่แห่ง FARMGROUP กล่าวกับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปว่า ในเวลาที่เขารับงาน กำไรหรือขาดทุนไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพของผลงาน บางครั้งถ้าเขามีโอกาสได้ผลิตงานที่ดีเขาก็อาจจะยอมขาดทุนบ้าง “ผมไม่เอาตัวเลขมาช่วยในการตัดสินใจว่าจะรับงานหรือทำงานไหนครับ สำคัญคือเราต้องทำงานออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้ววันหนึ่งเงินก็จะมาเอง” 

4 คำสำคัญสู่กระบวนการออกแบบเฉพาะตัว
1) Passion - ความรักความหลงใหลในการออกแบบ 
2) Ambition - ความทะเยอทะยานที่มีต่องาน ใช้ข้อผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขและผลักดันตัวเอง
3) Attitude - ทัศนคติที่ดีต่องานรวมถึงการมีจรรยาบรรณในอาชีพ
4) Respect - ความเคารพต่อวิชาชีพของตนเอง เพื่อนฝูง และลูกค้า 

IMG_7502.JPG

FARMGROUP, under the lead of Vorathit Kruavanichkit, opened their farm for everyone who interest in exchange perspective and experience in design through a casual talk in a concept “Yes, we’re open! Meet, talk, eat, drink & party “. 

In this program, Vorathit invited two special guests, Thana Thienachariya, GMM Grammy CEO and Santi Lawrachawee, Graphic designer of Practical Design Studio, along with other designers to talk about their working philosophy. Thana Thienachariya compared his working philosophy and his life as “Connecting dots”. He explained that bad experiences or disappointments are dot (or wound) in path of life. However, the advantage of these bad parts is that it allows people to learn and know better in how to deal with problems. Thana also gave his thought, “People always have chance to lose more than to win. So, when we face failures or unexpected things or feeling so worthless; we should think that there are benefits hidden behind them. We will get to see ourselves clearer and will be able to find what we are really good at”      

Santi Lawrachawee talked about “design process” as following steps.
Step 1 : “Analysis”, when designers received client inquiries, they need to conduct more research to enlarge their knowledge base. This research will help with the analysis and be able to criticize.
Step 2 : “Incubation”, this is the phrase that designers employ what they get from the analysis, and spend time thinking about it and seek the most suitable idea for it.
Step 3 : “Inspiration”, it comes from a consideration, imaginary and designer’s personal instinct .
Step 4 :”Verification”, designers need to have measurement to verify their own works; if the work is relate to meaning and context in application or not. This step is an important step, and required designers to continue practicing to improve their work quality.

Lastly, Vorathit, the head of FARMGROUP said to the workshop participants that when he decided to take a job from client, gaining profit or loss is not as important as the quality of work. Sometime, when he has a chance to produce a quality job, it means he admits to gain some loss. “I don’t apply the number in making decision whether to take a job or not, the important thing is we have to produce the best work we can, and then the money will come to us one day”

4 Key Words to Individual Design Process
1) Passion – Have passion for design.
2) Ambition – Have ambition in career, learn from the past’s mistake and drive yourself forward.
3) Attitude – Have good attitude toward your work, including have ethics in your career. 
4) Respect – Pay respect to your career, colleagues and clients.

« Back to Result

 • Published Date: 2013-05-23
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป