Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Management of Culture, Creativity, Design and Innovation (Part 2) โดย นิตยสาร i-Design

เรื่อง : แก้วตา เกษบึงกาฬ

page.jpg

ในเวิร์กช็อปครั้งนี้ สักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร i-design ได้ร่วมแบ่งปันวิธีคิดในการพัฒนาธุรกิจให้แตกต่างแบบ “Blue Ocean” 

เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจคำว่า “วัฒนธรรม” (Culture) ซึ่งคุณสักกฉัฐมองว่าเป็นเรื่องของ “วิถีชีวิต” (way of life) ที่นักออกแบบจำเป็นต้องรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยหนึ่งในวิธีที่จะเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของผู้บริโภคได้ดีก็คือ “การวิจัยตลาด” 

ในแง่ของ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) คุณสักกฉัฐได้เกริ่นถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 เรื่อง อันได้แก่
1. การระดมความคิด (Brainstorm) ซึ่งถือเป็นต้นทางสำคัญของการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
2. ความสนุก (Good Mood) การทำงานภายใต้บรรยากาศสนุกจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
3. การคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box Ideas) นักออกแบบต้องไม่กลัวการสร้างฝัน เพราะนั่นคือก้าวแรกของทุกสิ่งทุกอย่าง

ประเด็นต่อมาคือเรื่องของ “การออกแบบ” (Design) ที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงโจทย์ 4 ข้อ นั่นก็คือ
1. โจทย์ทางการตลาด (Marketing Concept) 
2. โจทย์ความต้องการของลูกค้า (Design Brief) 
3. โจทย์ทางด้านเทคโนโลยี (Technology & Product)  4. โจทย์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 

สุดท้ายคือเรื่องของ “นวัตกรรม” (Innovation) ที่จะใช้สร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ คุณสักกฉัฐยกตัวอย่างธุรกิจจัดส่งดอกไม้ของแบรนด์ Miss Lily ที่แม้จะเป็นผู้เปิดตลาดด้านนี้แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำความเข้าใจตลาด รวมทั้งต้องเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการพัฒนาธุรกิจ อาทิเช่น การขอสินเชื่อจากธนาคาร ฯลฯ  หลังจากภาคการบรรยาย ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเป็น “กระแสในสังคมไทย” โดยแต่ละกลุ่มมีแนวคิดที่น่าสนใจมานำเสนอดังต่อไปนี้ 
1. การผสานของตลาดดิจิตอลเข้ากับวิถีธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
2. การที่คนทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกันได้ในระดับปัจเจกผ่านเทคโนโลยี Social Network ซึ่งทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลักอีกต่อไป 
3. การเกิดขึ้นของแอพพลิเคชั่นหลากหลาย (Application) ที่ทำให้คนจดจ่อกับการทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ง่ายขึ้น 
4. การผสานของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และวัฒนธรรมจักรยาน fixed gear 
5. กระแส “ส.ส.ส. ดีไซน์” (สนุก สะดวก สะดุด) อันเป็นแนวทางการออกแบบที่ทำให้สินค้าอยู่ในตลาดได้นานขึ้น
6. กระแส Retro Caf? ที่กลายเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนหลากวัย 

ประเด็นเด่น
 - กรอบทางความคิดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสร้างขึ้นเอง ดังนั้นหากเราอยากสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่จำเจ เราต้องก้าวออกจากกรอบความคิดที่ติดตัวเราให้ได้
- การผสานแง่มุมทาง “วัฒนธรรม” “ความคิดสร้างสรรค์” “การออกแบบ” และ “นวัตกรรม” เข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ (เพราะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดไม่สามารถนำเสนอแง่มุมทั้งสี่นี้ได้ครบถ้วน)

NIC_7938_resize.JPG

Into the Blue (Ocean): Management of Culture, Creativity, Design and Innovation (Part 2) 
Writer : Kaewta Ketbungkan

In this workshop, Sakkachat Sivabovorn, Executive Editor of i-design magazine and Consultant for Office of Contemporary Art and Culture shared his thought on the unique business development style of ‘Blue Ocean’.

Starting with understanding the meaning of ‘Culture’ that Sakkachat regarded as ‘way of life’ that designers need to know and keep up with the changes habitually. One way to learn about way of life of consumers is ‘market research’.

In terms of ‘Creativity’, Sakkachat introduced 3 important keys as follows:
1.Brainstorm – It is considered as an entrance to creative thinking.
2.Good Mood – Working under pleasant atmosphere inspires the creativity. 
3.Out-of-the box Ideas – A designer must not be afraid of making the dream come true as it is the first step of everything.

The next issue is ‘Design’, designers must consider:
1.Marketing Concept
2.Design Brief
3.Technology & Product
4.Intellectual Property

Lastly, it is about the use of ‘Innovation’ in business. Sakkarat gave an example of ‘Miss Lily’, the brand of flower delivery business. Though Miss Lily was the first brand in this business but it took times to understand the market and learn all the process of business development such as applying for credit from bank and etc. After the lecture session, the workshop participants were divided into 6 groups to brainstorm ideas about things that are being ‘the current trend in Thai society’. Each group presented interesting concepts as following:
1.The convergence of digital market and nature that causes the trend of natural-based tourism.
2.The world is connected on an individual level via Social Network which allows consumers to not rely on the mainstream media anymore.
3.The rise of various applications that make people work better and can communicate with people around them more easily.
4.The convergence of Social Enterprise and Fixed gear bike culture.
5.‘Fun-Easy-Eye Catching’ design trend that help the product stays in the market longer.
6.Retro Caf? trend that becomes the meeting place of people of different ages.

Outstanding issues:
- If we want to create something that is not routine, we need to step out of the frame of idea that we made.
- Merging the aspects of "culture", "creative", "design" and "innovation" together will create a unique outstanding product (because most products on the market cannot offer these four aspects completely).

« Back to Result

  • Published Date: 2013-12-16
  • Resource: www.tcdcconnect.com