Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : No Typing… Only Typesetting โดย Practical Design Studio และ Inkspired

เรื่อง : ณัฐพร ศรีศิริรังสิมากุล

plactical.jpg

ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่ทำให้การจัดเรียงหน้าหนังสือง่ายดายมากขึ้น กราฟิกดีไซเนอร์จึงอาจหลงลืมรายละเอียดสำคัญบางอย่างไปขณะทำงาน ด้วยเหตุนี้ Practical Design Studio กลุ่มนักออกแบบที่ทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ จึงจัดเวิร์กช็อปที่ว่าด้วยเรื่องการจัดวางตัวอักษร หรือ “Typesetting” ขึ้น

ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนได้รับโจทย์และเงื่อนไขในการออกแบบที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนจะต้องสร้างผลงานขึ้นจากการ “เรียงตัวอักษร” (แทนที่จะพิมพ์ในคอมพิวเตอร์) เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสอดคล้องกลมกลืน ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนและขนาด การจัดช่องว่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว ฯลฯ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าศาสตร์ด้าน Typesetting จะไม่มีกฏตายตัว (ขึ้นอยู่กับสไตล์และความชอบของแต่ละคน) แต่ทาง Practical Design Studio ก็ได้ฝากข้อคิดในการทำงาน Typesetting ไว้ดังต่อไปนี้
- Use a Grid “กริด” เป็นมากกว่าแค่เส้นตั้งและเส้นนอนที่หลายคนคุ้นเคย แต่มันคือกรอบทางความคิดและโครงสร้างในการออกแบบที่นักออกแบบสามารถเลือกใช้เพื่อความสวยงามลงตัวได้ 
- Good Type Speaks Louder than Words ตัวอักษรมีพลังมากกว่าที่เราคิด หากนักออกแบบเลือกตัวอักษรที่มีคาแรกเตอร์เหมาะกับข้อความหรือเนื้อหา ก็จะสามารถสื่อความรู้สึกหรือความหมายออกไปได้ดียิ่งขึ้น
 - There Is No Such Thing As Bad Type ไม่มีแบบตัวอักษร (Typeface) ใดที่เรียกว่าไม่ดี ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวนักออกแบบว่าจะนำ Type นั้นไปใช้อย่างไร
 - Try and Error รู้จักลองผิดลองถูก เรียนรู้ด้วยการลงมือทำและปรับปรุงแก้ไขงานของตัวเอง  
- Create a Strong Hierarchy จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลว่าอะไรสำคัญมากน้อย จากนั้นก็ให้ลำดับความสำคัญด้วยสี น้ำหนัก ตำแหน่ง และการจัดวาง เพื่อให้ผู้รับสารรู้ว่าควรเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อน 
- (S)pace Yourself อย่าลืมให้ความสำคัญกับการจัดวางช่องว่างและระยะห่างระหว่างตัวอักษร เพราะสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี้เองคือสิ่งที่ทำให้ตัวอักษรทั้งหมด “อยู่ด้วยกันได้” อย่างเป็นระบบและกลมกล่อม 
- Type Needs Rhythm การออกแบบตัวอักษรที่ดีต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกลมกลืนของภาพรวม ตัวอักษรทุกตัวต้องไม่ทำลายจังหวะของกันและกัน 
- Size Matters การเลือกใช้ขนาดผสมกับตำแหน่งที่สะดุดตาจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับงานออกแบบได้ 
- Indicate Paragraphs การจัดย่อหน้าและวรรคตอนเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เว้นวรรคหายใจ และบอกว่าจะต้องกวาดสายตาไปอ่านที่ไหนต่อ

ระหว่างกระบวนเวิร์กช็อป Inkspired บริษัทเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยังได้พิมพ์บิลบอร์ดที่แสดงให้เห็นถึงตัวอักษรขนาดต่าง ๆ กัน (ตั้งแต่ความสูง 12.5 เซ็นติเมตร ไปถึง 1 เมตร) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์” กับ “งานในขนาดจริง” ก่อนจะปิดท้ายด้วยช่วงวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน

FiF-200.jpg

No Typing… Only Typesetting by Practical Design Studio and Inkspired
Writer : Nataporn Sirirungsimakul

With current computer technology, it is so much easier to create page layouts for a book that a graphic designer might overlook some important details while working. As a result, Practical Design Studio, a group of designers with experience in print media, exhibitions, and many public events, decided to organise a workshop on ‘typesetting’.

Although the workshop participants received different topics and conditions to work with, they all were required to create their work by typesetting (instead of just typing in the computer) so that they realised the significance of different elements in the composition, namely harmony, the relationship between proportion and size, as well as spaces between letters. 

However, although there are no such things as a set of rigid rules for the discipline (as it depends on the style and preference of each person), Practical Design Studio shared some fundamental principles:
- Use a Grid: Grids are not merely horizontal and vertical lines because they can serve as frameworks and structures that designers can use to create beautiful works.
- Good Type Speaks Louder than Words: Letters are more powerful than we think. The letter type that suits the message or the content can convey the feelings and meaning much more efficiently.
- There Is No Such Thing As Bad Type: It is up to the designer to put the right type to the right job. 
- Trial and Error: Learn by doing and keep improving our works.
- Create a Strong Hierarchy: Arrange information in order of importance. Convery the priority hierarchy through colours, weight, positions, and composition so the reader knows where to start and what to read first.
- (S)pace Yourself: Do not forget to focus on spacing as it is these blank spaces that  make all the letters "live together" systematically and harmoniously.
- Type Needs Rhythm: A good type design takes into account the harmony of the overall design. Each character must not interrupt each other\'s rhythms.
- Size Matters: The right font size, when placed in the right position, can make all the difference.
- Indicate Paragraphs: Paragraphs and punctuation give the readers some breathing space and also signpost  where to read next. 

During the workshop, Inkspired, the inkjet printer company, also printed out a billboard that showed different font sizes (ranging from the height of 12.5cm to 1m) for the workshop participants to see the difference between ‘work as seen on the computer screen’ and ‘the actual-size work’. The workshop ended with a feedback session, in which the finished works were given comments. 

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป