Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : นิทรรศการ 3 ชั่วโมง "กรุงเทพ" โดย ThisStudio

เรื่อง : ณัฏฐิมา วิชยภิญโญ

thisstudio.jpg

THISSTUDIO คือ ดีไซน์สตูดิโอที่มีผลงานหลากหลาย ทั้งงานออกแบบสภาพแวดล้อมทางสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน งานนิทรรศการ ไปจนถึงงานออกแบบของเล่น ในเวิร์กช็อปนี้ อรดา สิงหเดชาชัย ตัวแทนจาก THISSTUDIO ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทดลองทำงานจริงในกระบวนการออกแบบนิทรรศการ “3 ชั่วโมง กรุงเทพ” โดยเน้นความสำคัญกับการลงพื้นที่ (เก็บข้อมูล) เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบเป็นนิทรรศการด้วยมุมมองที่หลากหลาย

การทำนิทรรศการ คือ กระบวนการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ นิทรรศการที่ดีไม่ได้สำคัญที่โครงสร้าง แผนผัง การตกแต่ง หรือหัวข้อที่แปลกใหม่ แต่อยู่ที่การตีความและจับประเด็นเรื่องที่นำเสนอ เพื่อจะแปรเป็น “คอนเซ็ปท์นิทรรศการ” ที่ยังคงเล่าเรื่องจากแก่นแท้ของเนื้อหา แต่ผ่านมาทางมุมมองที่แตกต่างไม่ซ้ำเดิม 

หลักการปรุงรสนิทรรศการให้กลมกล่อม
1. ตีโจทย์ให้แตก ตีความและจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่ต้องการนำเสนอคืออะไร โดยใช้มุมมองที่หลากหลายเพื่อเรียบเรียงความคิดและตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์กับโจทย์ สิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างงานออกแบบที่มีความแตกต่างได้
2. ลงพื้นที่ให้ละเอียด คนเรามักมองข้ามสิ่งต่าง ๆ ที่คุ้นตา ดังนั้นจงทำตัวเป็นคนนอกที่ไม่คุ้นชินกับสถานที่ กับผู้คน หรือกับสภาพแแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อว่าเราจะได้มีมุมมองใหม่ ๆ กับรายละเอียดปลีกย่อย การมองไกลบ้าง ใกล้บ้าง ถอยเข้า ถอยออก เพื่ออ่านภาพรวมและลงรายละเอียดจะทำให้เราเห็นสิ่งเดิมในมิติที่ต่างออกไป 
3. วิเคราะห์ให้ลึกและกว้าง ให้ใช้ข้อมูลจากมุมมองของคนในท้องถิ่นแต่แปลความหมายของข้อมูลนั้นด้วยมุมมองของคนนอก ทั้งนี้เพื่อจะสร้าง “จินตภาพร่วม” ในการวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาได้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตามความคิดของผู้ออกแบบด้านเดียว

เพื่อให้เข้าใจในทฤษฎี การลงมือทำคือตัวช่วยที่ดีที่สุด ผู้ร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ย่านเยาวราชเพื่อเก็บข้อมูลทั้งทางภาพและเสียง โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลที่ต่างกัน อาทิเช่น ภาพ crop, ภาพกว้างของโครงสร้าง, มุมมองแบบ non eye-level, เสียงจากสภาพแวดล้อม, เสียงสนทนา, เสียงดนตรีในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อจะนำข้อมูลทุกมุมมาวิเคราะห์ร่วมกันผ่าน “กระบวนการคิด” ที่นักออกแบบสามารถนำไปปรับใช้จริงได้

คำแนะนำจาก This Studio
- ระวังตกหลุม “Pre-conceptual” ให้ระวังการใช้มุมมองที่เรามีอยู่เดิมกับเรื่องราว ผู้คน สิ่งของ หรือสถานที่ต่าง ๆ เพราะภาพที่ชัดเจนในหัวของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็ได้ มันเป็นเพียงภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่ ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น 
- ใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ทั้งการมอง การฟัง การดม การรับรู้รส ฯลฯ ความรู้สึกมีส่วนช่วยได้มากในการรับข้อมูล เพราะแต่ละโสตประสาทจะประมวลข้อมูลด้วยความลึกซึ้งต่างกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้มีมิติมากขึ้น และนำไปใช้ในงานสร้างสรรค์ได้อย่าง

IMG_5520.jpg

“Bangkok” 3 hrs Exhibition by ThisStudio 
Writer : Nattima Wichayapinyo

THISSTUDIO is a design studio that has produced a wide variety of works, ranging from environmental and interior design to exhibition and toy design. In this workshop, Orada Singhadechachai, a representative of THISSTUDIO, shared her experiences and invited the participants to take part in the process of creating an actual exhibition entitlted “Bangkok Three Hours,” with main focus on doing fieldwork to gather information to be analysed and incorporated into the exhibition.

Exhibition design is a process of conveying stories through various mediums systematically. Lying at the heart of a good exhibition are not the structure, layout, decoration, or innovative subjects of the exhibition, but rather the interpretation of the subject matter and the key message it aims to present as well as the careful translation of such a message into concepts for the exhibition. 

Tips for Exhibition Design
1. Interpret the topic – Approach the topic from different angles and ask critical questions in order to arrive at a key message. This thorough and intense interpretation process of the topic will help you achieve a unique exhibition.
2. Do detail-oriented fieldwork – People usually overlook familiar things. So, act like an outsider who has no preconceived notions about the location, people, or environment of the site in order to acquire fresh perspectives on every little detail. Observe from afar and up close to see things in different dimensions.
3. Perform both in-depth and broad analyses – Use the information from the viewpoint of local people, but interpret the data from the perspective of outsiders to create “shared vision” so as to achieve a well-rounded and objective presentation.

In order to understand the theory, practise is the best help. The workshop participants went to Yaowarat area to collect information in the forms of both images and sounds. The participants were divided into six groups to collect different types of information, such as crop images, wide images of the structure, non eye-level perspectives, ambient sounds, conversation sounds, music in the area and etc. The information gleaned through different means were then pooled together and analysed, using the thinking process introduced to the participants earlier.   

Tips from ThisStudio
- Beware of the trap of preconceptions. Be wary of using your same old perspectives towards stories, people, objects or places. Sometimes, the pictures in your mind miss the mark altogether because they are just images or symbols that you have created.
– Use a variety of senses: sight, hearing, smell, taste, etc. These senses can be very helpful in obtaining information, for each sense processes the same information at different depths, which, in turn, add more dimensions to the information and could be used to create creative design.

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป