Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : If I’m not a Photographer โดย Chamni’s Eye

เรื่อง : ชิดสุภางค์ ฉายวิโรจน์

cn-1.jpg

ทุกวันนี้ในการทำงานถ่ายภาพระดับอาชีพ ไม่ใช่แค่ตัว “ช่างภาพ” เท่านั้นที่มีบทบาทสำคัญ แต่ยังต้องมีผู้ช่วยช่างภาพ ฝ่ายโอเพอเรท (Operate) ฝ่ายสไตลิ่ง (Styling) ฝ่ายพร็อพส์ (Props) และฝ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเวิร์กช็อปนี้ก็ถูกจัดขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงภาพรวมดังกล่าว   

Professional photography, what's it like? 
Chamni Eye's แบ่งเวิร์กช็อปทั้งหมดออกเป็น 3 วัน โดยในวันแรกวิทยากรได้เล่าถึงกระบวนการผลิตงานโฆษณาทั้งหมด ตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้า การระดมสมอง การตกผลึกไอเดีย การทำ pre-production book การทำสไตลิ่ง การทำพร็อพส์ เรื่อยไปจนถึงการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้า

หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ช่างภาพชื่อดังของเมืองไทย อาทิ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ และ ณัฐ ประกอบสันติสุข ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการทำงาน โดยช่างภาพทั้งสองได้เน้นย้ำว่า “การจะเป็นช่างภาพที่ดีคือคุณต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทุกคนในทีมล้วนมีหน้าที่ต่างกัน หากขาดใครไปคนหนึ่ง งานทั้งหมดก็อาจไม่สำเร็จเป็นอย่างที่ฝัน” 

หลังจากภาคการบรรยาย ทีมงาน Chamni’s Eye ได้แบ่งกลุ่มและมอบโจทย์ให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในหัวข้อ "โต๊ะของใคร" ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันทำงานภาพถ่ายมาเสนอ 1 ภาพ โดยมีข้อแม้ว่าจะไม่มีใครได้ทำหน้าที่ช่างภาพเลย (ทุกคนแบ่งกันรับหน้าที่อื่นๆ หน้าที่ใดก็ได้ แต่ทีมพี่เลี้ยงของ Chamni’s Eye จะทำหน้าที่ช่างภาพเอง)   

Whose table is this? 
หลังจากได้รับโจทย์แล้ว ผู้ร่วมเวิร์กช็อปแต่ละกลุ่มมีเวลา 4 วันในการระดมสมอง วางแผน และนัดกันมาถ่ายภาพ (โดยมีพี่เลี้ยงของทาง Chamni’s Eye เป็นหัวหน้ากลุ่ม) ตลอดกระบวนการทำงานจนถึงขั้นตอนการนำเสนอ ผู้ร่วมเวิร์กช็อปทุกคนได้แสดงบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเต็มที่ หลายคนบอกว่าสนุกที่ได้เรียนรู้การถ่ายภาพจากมุมมองอื่น และรู้สึกทึ่งที่ได้เห็นว่าการถ่ายภาพระดับอาชีพนั้นต้องใช้ทีมงานมากมายขนาดไหน 

ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จของเวิร์กช็อป If I'm not a photographer ก็คือการที่มันได้สร้างความตระหนักว่า “การทำงานถ่ายภาพนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยทีมเวิร์กอย่างสูง และไม่ว่าใครจะทำหน้าที่ใดก็ตาม ทุกคนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ด้วยกันทั้งสิ้น”  

IMG_3504.JPG

If I’m not a Photographer by Chamni’s Eye
Writer : Chidsupang Chaiwiroj

These days, in professional photography, not only the ‘photographer’ that plays important role, it requires assistant photographer, operate department, stylists, props team and many other sections as well. This workshop was organized to provide the overview of professional photography.

Professional photography, what's it like? 

Chamni’s Eye studio separated this workshop into 3 days. On the first day, the speaker gave a talk about the entire production process of advertising, from the customer brief, brainstorming ideas, pre-production book, styling, props to the photo shooting and retouching before sending the final work to customer.  
Later, it was a session of Thai famous photographers such as Wasan Pungprasert and Nat Prakobsantisuk to share their work experiences. Both photographers emphasized that “To become a good photographer, you must be able to work with others. Everyone in the team has different job to do. If anyone is missing, the entire work might not be successful as you dreamt of.” 
After the lecture session, Chamni’s Eye team assigned group works to workshop participants on the topic “Whose Table?” Each group had to work together to present 1 photograph under the condition that no one would perform as a photographer (They shared other duties but Chamni’s Eye responded for photograph shooting).

Whose table is this?
After the brief, each group had 4 days to brainstorm, plan and set an appointment for photo shooting (with Chamni’s Eye staff as leader). From the working process to the presentation, all participants had performed perfectly according to their duty. Many said that they had fun learning photography from different perspectives and be amazed to see how professional photography needs so many people as a team.

Lastly, the achievement of the workshop ‘If I’m not a photographer’ is to encourage awareness that “photography is a working process that highly requires teamwork and everyone in the team is considered as a part of the creation as well”« Back to Result

  • Published Date: 2013-09-06
  • Resource: www.tcdcconnect.com