Articles

« Back to Result | List

เก็บตกโครงการ Siamese Twist - พลิกเศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเครื่องประดับ

ออกแบบและพัฒนาโดย : ผศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์
เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

เมื่อพูดถึงคำว่า “จิวเวลรี่” ภาพลักษณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่วาดไว้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่ผลิตจากวัสดุราคาสูง เช่น สร้อยแพลตินัม ต่างหูทองคำ แหวนประดับพลอยไพลิน หรือกำไลเพชรแพรวพราว แต่นั่นคงไม่ใช่ข้อกำหนดในการสร้างงานจิวเวลรี่เสมอไป เพราะวันนี้ ผศ.ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (อาจารย์แพร์) อาจารย์ประจำคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พลิกแพลงวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างเป็นนิยามใหม่ให้กับจิวเวลรี่ในแบบของเธอ

การเลือกวัสดุตั้งต้น
อาจารย์แพร์เลือกวัสดุที่สามารถบ่งบอกรสนิยมและความเป็นตัวตนของเธอ นั่นก็คือ “เศษของแผ่นฟิลม์ย่อยสลาย” ที่มีความกำกวมและแฝงไปด้วยความหมายซ่อนเร้นน่าค้นหา โดยเธอมุ่งหวังที่จะพลิกภาพ “สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง” นี้ให้กลายเป็น “สิ่งของที่ทรงคุณค่า”

การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
อาจารย์แพร์เลือกใช้ความต่างในเรื่องอายุวัสดุ ทั้งแบบที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่า, มีความหมายและไร้ความหมาย มาเป็นจุดสำคัญในการสร้าง Contrast (ความขัดแย้ง) ให้กับชิ้นงาน เปรียบเสมือนกับการนำ “คู่ตรงข้ามของความหมาย” มาผสมกลมกลืนกันเพื่อสร้างอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับเครื่องประดับ

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ด้วยความที่โครงสร้างของเศษแผ่นฟิล์มย่อยสลายมีความอ่อนตัวสูง อาจารย์แพร์จึงทดลอง “ถักทอ” เศษวัสดุนี้เพื่อเสริมโครงสร้างให้มันสามารถคงรูปได้ โดยเธอได้นำเศษแผ่นฟิลม์ฯ มาตัดเป็นเส้นยาวๆ ถักเข้ากับไหมพรมและสานกันออกมาเป็นผืน
2. นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างชิ้นงานที่ต้องการนำเสนอถึงอายุขัย ความจีรัง และความงาม อาจารย์แพร์ยังได้ทดลองถักเศษแผ่นฟิล์มย่อยสลายนี้เข้ากับเศษด้าย (ที่มาจากฝ้ายไม่ฟอกย้อม) และโลหะเงิน 100% ซึ่งวัสดุทั้งสามชนิดนี้ล้วนถือเป็น “สัจจะวัสดุ” ทั้งสิ้น (หมายถึงวัสดุที่ไม่ได้ผ่านการแต่งแต้มใดๆ สิ่งที่คนสัมผัส คือ ความงามจากเนื้อแท้ของตัววัสดุนั้นๆ)

อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
โดยทั่วไป เวลานักออกแบบเริ่มต้นคิดงานก็มักจะคาดหวังกะเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ของชิ้นงานนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วความแน่นอนที่ว่าอาจจะเกิดสะดุดระหว่างทางอันสืบเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในธรรมชาติของวัสดุ ดังนั้น สิ่งสำคัญเวลาทำงานกับ “วัสดุใหม่” ก็คือ การศึกษาธรรมชาติของตัววัสดุนั้นๆ ให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเฟ้นหา “กระบวนการผลิต” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย อ.แพร์บอกว่า ความเข้าใจในเนื้อแท้และคุณสมบัติของวัสดุนี้ จะช่วยให้นักออกแบบสามารถหาหนทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี

จากแนวคิดสู่ต้นแบบ
แรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่อาจารย์แพร์กำลังทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน (workshop) เธอได้หันไปเห็น “ใยแมงมุม” ที่แม้จะดูฉีกขาดบ้างในบางส่วนแต่ความเปราะบางของเส้นใยกลับสานตัวกันอย่างแน่นหนา กลายเป็นที่ดักแมลง เป็นบ้านที่อยู่อาศัย และเป็นรังที่เลี้ยงดูลูกๆ ของแม่แมงมุมได้

ไอเดีย “เปราะบางแต่แน่นหนา” ของใยแมงมุมนี้เองที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตัววัสดุที่เธอเลือกใช้ เธอจึงนำโครงสร้างการถักทอเส้นใยแมงมุมมาเป็นแนวคิดหลักในการขึ้นรูปจิวเวลรี่ผ่านสัจจะวัสดุทั้งสามข้างต้น

บทสรุป
ชิ้นงานสำเร็จของอาจารย์แพร์คือ “จิวเวลรี่หยากไย่ประดับ” ที่ขึ้นรูปจากเทคนิคการถักทอสัจจะวัสดุ 3 ประเภท อันได้แก่ เศษของแผ่นฟิลม์ย่อยสลาย, เส้นด้ายจากฝ้าย และโลหะเงินบริสุทธิ์ 100% โดยมีใยแมงมุมเป็นแรงบันดาลใจหลัก ผลงานชิ้นนี้ตั้งใจจะสื่อถึงเรื่องอายุขัยและความอจีรังของสรรพสิ่ง เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านไป เศษแผ่นฟิล์มฯ นี้ก็จะเริ่มย่อยสลาย เส้นด้ายก็จะเริ่มผุพัง โลหะเงินก็จะเกิดการเปลี่ยนสี แต่ทั้งหมดอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เครื่องประดับชิ้นนี้เกิดการ “เปลี่ยนรูป” ซึ่งสื่อถึงสภาวะของความไม่แน่นอนที่ผู้สวมใส่จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติความ “อจีรัง” นั้น

« Back to Result

  • Published Date: 2011-10-05
  • Resource: www.tcdcconnect.com