Creative Knowledge

« Back to Result | List

CU 2007 - Pen-ek Ratanaruange : Tragedy as Inspiration

Creativities Unfold 2007 Genius of the Place, In search of excellence from within สร้างสรรค์มูลค่าจากอัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น

เวลา 14 ตุลาคม 2550
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC

วิทยากร เป็นเอก รัตนเรือง

ในวันสุดท้ายของการชุมนุมทางความคิด เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่มิติต่างๆ ของการออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อเป็นงานออกแบบที่ถือกำเนิดจาก “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” การนำเสนองานของนักออกแบบแต่ละท่านจะแสดงให้เห็นถึงจินตนาการที่เราสร้างสรรค์ได้จากตัวเอง รวมทั้งการตระหนักรู้ในอิทธิพลที่วัฒนธรรมท้องถิ่นมีต่อจินตนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/

ดูวิดีโอ คลิก


« Back to Result

  • Published Date: 2013-06-28
  • Resource: video.tcdc.or.th